Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyprawka szkolna 2014

Dnia 31 lipca 2014 roku w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1024 zostało ogłoszone  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników  i materiałów edukacyjnych. Zgodnie z Rozporządzeniem w roku szkolnym 2014/2015 uczniom szkół podstawowych rozpoczynającym naukę w klasach II, III i VI, którzy spełniają kryteria dochodowe określone w Ustawie o świadczeniach rodzinnych, przysługuje pomoc w formie dofinansowania do zakupu podręczników. W szczególnie uzasadnionych przypadkach określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, z pomocy w zakupie podręczników mogą skorzystać uczniowie niezależnie od uzyskiwanych dochodów w rodzinie.

Pomoc w zakupie podręczników przysługuje również każdemu uczniowi szkoły podstawowej i gimnazjalnej posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Pomoc udzielana jest przez dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych) złożony na ręce dyrektora szkoły. Do wniosku należy dołączyć dowód zakupu podręczników. Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza, wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2014 roku. Ustalony przez Burmistrza termin podyktowany jest możliwością ubiegania się o dotację na to zadanie. Wszyscy zainteresowani rodzice, którzy spełniają kryteria udzielania pomocy, już na przełomie sierpnia i września powinni zgłosić się do dyrektorów szkół, gdzie uzyskają szczegółowe informacje o możliwości skorzystania z pomocy w zakupie podręczników.

DOCZarządzenie Nr 1610-2014 - termin składania wniosków, Wyprawka.doc (23,00KB)