×
Wyszukaj w serwisie
×

Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

MS.jpeg

JEŻELI JESTEŚ OSOBA POKRZYWDZONA PRZESTĘPSTWEM

- PAMIĘTAJ! MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

Osoby pokrzywdzone w celu złagodzenia skutków przestępstwa, mają możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy podmiotów i organizacji pozarządowych, otrzymujących na ten cel dofinansowanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna.

W całej Polsce działają podmioty — przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy  Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Dofinansowanie udzielane jest w trybie organizowanych, co roku otwartych konkursów ofert i z myślą o dostępności wsparcia na obszarze całego kraju. Funkcjonowanie oraz tryb udzielania pomocy uregulowane zostały w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Dz. U. 2014 poz. 189).

Podstawowymi dostępnymi formami świadczeń pomocowych, udzielanych na wniosek osób pokrzywdzonych lub członków ich rodzin oraz po uprawdopodobnieniu faktu pokrzywdzenia przestępstwem, są:

  • pomoc prawna i psychologiczna, a dodatkowo także wsparcie o charakterze majątkowym, tj.:
  • pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych i wyrobów medycznych;
  • pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą. i zawodową;
  • pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;
  • finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny;
  • dostosowanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem;
  • finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu;
  • pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych.

Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu. Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce: Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl.