×
Wyszukaj w serwisie
×

Informacja o konieczności odsnieżania

GKII.7021.1.1.2015                                                                                                                              

            Przypominam, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j: Dz. U. 2013 r. poz. 1399 z późń. zm.) oraz § 4 Uchwały nr XXXII257/2013 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 5 marca 2013 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lewin Brzeski:

  1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z chodników, położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest zobowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.
  2. Obowiązek określony w ust. 1 powinien być realizowany poprzez:
  1. odgarnięcie błota, śniegu, lodu, tak aby nie powodowało ono zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów;
  2. podjęcie działań likwidujących lub ograniczających śliskość chodników;
  3. usunięcie sopli lodowych i nawisów śniegu z dachów i gzymsów budynków niezwłocznie po ich pojawieniu się, w szczególności w miejscach nad wejściami i wyjściami z nieruchomości oraz w uczęszczanych ciągach komunikacyjnych.

Niewykonywanie powyższych obowiązków stanowi wykroczenie określone w art. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i jest zagrożone karą grzywny z Kodeksu Wykroczeń.

Z up. Burmistrza

Joanna Mokrzan

Kierownik Wydziału

Lewin Brzeski dn. 26.01.2015 r.