×
Wyszukaj w serwisie
×

Posiedzenie społecznej komisji mieszkaniowej

UWAGA

Społeczna Komisja Mieszkaniowa będzie rozpatrywała wnioski, które są kompletne, uzupełnione o dane z okresu ostatnich trzech miesięcy i wpłynęły do Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim w terminie do  16.02.2015 r. 

Wnioski, które wpłyną do tut. urzędu po 16.02.2015 r. będą rozpatrywane na początku roku 2016.

            Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali mieszkalnych zawieranych na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych oraz sposobu poddawania tych spraw kontroli społecznej przedstawia się w sposób następujący:

 1. Uprawnionymi do występowania o prawo do najmu lokalu mieszkalnego z zasobów Gminy Lewin Brzeski są osoby posiadające trudne warunki mieszkaniowe i materialne określone w Uchwale Nr XXII/170/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 czerwca 2008 roku.
 2. Lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lewin Brzeski  są wynajmowane po złożeniu przez osobę zainteresowaną kompletnego, właściwie wypełnionego i poświadczonego druku wniosku o uzyskanie lokalu, a w przypadku osób z orzeczoną eksmisją po dostarczeniu wyroku sądowego przez dysponenta budynku.
 3. Wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Społeczną Komisję Mieszkaniową przy udziale pracownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska.
 4. Za podstawę obliczenia dochodu przypadającego na jednego członka rodziny wnioskodawcy przyjmuje się sumę dochodów członków rodziny, osiągniętych w okresie 3 miesięcy poprzedzających termin posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
 5. Dochód ustala się według stanu w okresie kwalifikowania wnioskodawcy do przyznania lokalu i daty wydania skierowania do zawarcia umowy, w odniesieniu do wysokości najniższej emerytury.
 6. W wyniku rozpatrzenia i zaopiniowania przez Społeczną Komisję Mieszkaniową wniosków sporządza się projekt listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu.
 7. Projekt listy sporządza się każdego roku i podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie na okres jednego miesiąca na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim.
 8. Burmistrz Lewina Brzeskiego w terminie do dnia 15 marca każdego roku zatwierdza roczne listy osób uprawnionych do zawarcia umów najmu wolnych lokali tworzących mieszkaniowy zasób gminy.
 9. Oprócz rocznych list osób uprawnionych do zawarcia umów najmu wolnych lokali mogą być w ciągu roku w uzasadnionych przypadkach ustalane dodatkowe listy.
 10. Listy osób uprawnionych do zawarcia umów najmu wolnych lokali, o których mowa w ust. 8 podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim.
 11. Lista wskazuje osoby, które zostały zakwalifikowane do zawarcia umowy najmu lokalu.
 12. W terminie do 31 stycznia każdego roku gmina dokonuje aktualizacji list osób, które w roku poprzednim nie zostały skierowane do zawarcia umowy najmu poprzez weryfikację danych dotyczących sytuacji materialnej i mieszkaniowej wnioskodawcy.
 13. Osoby, które po przeprowadzonej aktualizacji nie spełnią przesłanek uchwały, kwalifikujących do zawarcia umowy najmu lokalu albo nie stawią się bez uzasadnionej przyczyny na wezwanie w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego zostaną wykreślone z listy osób uprawnionych. Wnioskodawca zostanie pisemnie powiadomiony o wykreśleniu z listy wraz z podaniem przyczyny wykreślenia.
 14. Osoby objęte listą ostateczną są  kierowane do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – w miarę pozyskiwania wolnych lokali.
 15. Osoba, która nie uzyskała skierowania do zawarcia umowy najmu, winna jest złożyć ponownie wniosek w celu umieszczenia na liście w roku następnym.
 16. Bez konieczności zachowania powyższej procedury kierowane są do zawarcia umowy najmu lokalu osoby:
 • pozbawione lokalu na skutek klęsk żywiołowych, katastrof, pożarów,
 • dokonujące przy udziale Urzędu Miejskiego dobrowolnej zamiany lokalu mieszkalnego,
 • uprawnione do lokalu socjalnego na mocy wyroku sądowego,
 • osoby określone w § 5 Uchwały Nr XXII/170/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 czerwca 2008 roku.

 

Osoby zainteresowane mogą indywidualnie przedstawiać swoją sytuację Społecznej Komisji Mieszkaniowej podczas posiedzenia.

Burmistrz Lewina Brzeskiego

  Artur Kotara