×
Wyszukaj w serwisie
×

Lewińskie Lwy

Zarządzenie nr 190/A/2019 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania Nagród Burmistrza Lewina Brzeskiego "Lewińskie Lwy".

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. 506) zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadza się regulamin przyznawania Nagród Burmistrza Lewina Brzeskiego "Lewińskie Lwy" stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych.

§ 3

Traci moc Zarządzenie 133/2015 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 9 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania Nagród Burmistrza Lewina Brzeskiego "Lewińskie Lwy".

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Artur Kotara