×
Wyszukaj w serwisie
×

Nowe zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym

Ustawą z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014 poz. 1831) wprowadzone zostały nowe zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń w systemie powszechnym i systemie rolniczym. Zgodnie z treścią wprowadzonych regulacji w przypadku wykonywania umowy zlecenia lub członkostwa w radzie nadzorczej, rolnik lub domownik może kontynuować ubezpieczenie w systemie rolniczym jeżeli przychód osiągany z tego tytułu w rozliczeniu miesięcznym nie przekracza kwoty równej połowie minimalnego wynagrodzenia za pracę. Rozwiązanie to pozwala rolnikom pozostać w systemie rolniczego ubezpieczenia mimo aktywności zawodowej skutkującej jednoczesnym podleganiem obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym w systemie powszechnym.

Ustawa ta wprowadziła również przepis umożliwiający usankcjonowanie stanu zastanego w zakresie podwójnego ubezpieczenia (w KRUS i w ZUS) i niewyłączanie rolników z ubezpieczenia rolniczego za okres do dnia wejścia w życie ustawy.

Rolnicy i domownicy, którym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy wydano decyzję o ustaniu ubezpieczenia społecznego rolników w związku z objęciem ich ubezpieczeniami na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych w związku z wykonywaniem umów zlecenia, mogą od dnia 1 stycznia 2015 r., tj. od dnia wejścia w życie ustawy złożyć w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wniosek o objęcie ich tym ubezpieczeniem w okresie, którego dotyczy decyzja. Wniosek ten można złożyć w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do 30 czerwca 2015 r.