×
Wyszukaj w serwisie
×

OGŁOSZENIE Burmistrza Lewina Brzeskiego

            Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2013r. poz.1235) podaję do publicznej wiadomości, o  przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa tj.:

  1. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łosiów zatwierdzonego uchwałą Nr XXI/195/2004 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29.12.2004r.,  dla  obszaru obejmującego teren  położony  w Łosiowie przy ulicy Głównej zgodnie z uchwałą Nr XLVI/349/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 marca 2014 roku,  
  2. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/173/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 14 lipca 2008r.,  dla  obszaru obejmującego teren  położony  w Lewinie Brzeskim przy ulicy Kościuszki zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/361/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 kwietnia 2014 roku,  

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim , pokój nr 1.

Wnioski należy składać do dnia 11 lipca 2014r.

1)   w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim , ul.  Rynek 1, 49- 340 Lewin Brzeski,

2)   ustnie do protokołu w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim, w godzinach otwarcia Urzędu,

3)   za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (opatrzone tematem: „Wniosek - na podstawie art. 39 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko” na adres:  Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim,  Rynek 1.

 

Wniosek powinien zwierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Lewina Brzeskiego.

                                                                                   Burmistrz Lewina Brzeskiego