×
Wyszukaj w serwisie
×

Informacja o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Lewin Brzeski 03.06.2015r.

I N F O R M A C J A

            W związku z wejściem w życie w dniu 01.02.2015 zmian do ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. 2013r. poz. 1399 z późn. zm), które doprecyzowują wynikające z ustawy obowiązki Wspólnot Mieszkaniowych i Spółdzielni Mieszkaniowych, informuję, że zgodnie z ust. 3 art. 2 ww. ustawy jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową”.

            W związku z powyższymi zmianami informuję, że Wspólnoty Mieszkaniowe oraz Spółdzielnie Mieszkaniowe jako podmioty prawne muszą niezwłocznie złożyć w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim, ul. Rynek 1, pok. nr 2, nowe „zbiorcze” deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które będą obejmowały wszystkie lokale w budynkach wielolokalowych, tworzących Wspólnoty Mieszkaniowe lub Spółdzielnie Mieszkaniowe.

            Tut. Urząd przyjmuje opłaty „indywidualne” za gospodarowanie odpadami wyłącznie za miesiące do czerwca br. Właściciele lokali oraz najemcy poszczególnych lokali od 1 lipca 2015r. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnosić będą odpowiednio do Wspólnoty Mieszkaniowej lub Spółdzielni Mieszkaniowej, a podmioty te będą uiszczać opłatę dla Gminy Lewin Brzeski.

            Osobom zamieszkującym budynki wielolokalowe należące do Spółdzielni Mieszkaniowej lub Wspólnoty Mieszkaniowej, które złożyły w tut. urzędzie „indywidualne” deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, zostanie wygaszona z urzędu złożona deklaracja i od miesiąca lipca 2015r. osoby nie będą zobowiązane do spełnienia  ww. świadczeń na rzecz gminy.

            W związki z powyższym z urzędu będą wysyłane imienne zawiadomienia do tych osób, które dokonały nadpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące od lipca br. celem złożenia do tut. urzędu informacji o sposobie zwrotu nadpłaty (zwrot może nastąpić w kasie urzędu lub na wskazane konto).

            Wszelkie zmiany dotyczące ilości osób zamieszkujących lokale od lipca 2015r. należy zgłaszać do Wspólnoty Mieszkaniowej (Zarządowi Wspólnoty lub Zarządcy) bądź Spółdzielni Mieszkaniowej.

             Jednocześnie informujemy, że na mocy art. 6m ust. 1c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach spółdzielnia mieszkaniowa lub wspólnota mieszkaniowa może żądać od właściciela lokalu, osoby której służy spółdzielcze prawo do lokalu lub osoby faktycznie zamieszkującej lokal podania danych niezbędnych do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

            Informuję jednocześnie, że ulega zmianie termin uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłaty należne za dany miesiąc uiszczane będą miesięcznie przez właścicieli nieruchomości z dołu, w terminie do 28 dnia każdego miesiąca.

 

Z up. Burmistrza

Joanna Mokrzan

Kierownik Wydziału