×
Wyszukaj w serwisie
×

Konsultacje z mieszkańcami miasta w sprawie nadania nazwy dla wzgórza rekreacyjno-widokowego w Lewinie Brzeskim

W wyniku zakończonego przedsięwzięcia pn. „Poprawa Ochrony Przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego na rzece Nysie Kłodzkiej” powstało wzgórze rekreacyjno-widokowe. Z uwagi na umiejscowienie, a także w celu ożywienia ruchu turystycznego zachodzi potrzeba ustalenia nazwy dla nowo powstałego obiektu.

Z uwagi na umiejscowienie, a także w celu ożywienia ruchu turystycznego zachodzi potrzeba ustalenia nazwy dla nowo powstałego obiektu. Proponuje się ustanowienie urzędowej nazwy „Wzgórze Wodniaków”. Nazwa ta pozwoli na większą rozpoznawalność miejsca, a także wykorzystywania w działaniach promocyjnych i propagujących Gminę Lewin Brzeski.

Urzędowe nazwy dla obiektów fizjograficznych ustala, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw administracji publicznej na wniosek rady gminy, do którego należy dołączyć uchwałę w sprawie konsultacji z mieszkańcami oraz wyniki konsultacji.

Tryb przeprowadzenia konsultacji określa Uchwała Nr VIII/79/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Lewina Brzeskiego.

Zgodnie z uchwałą konsultacje zostaną przeprowadzone w formie bezpośrednich spotkań z mieszkańcami, na których postawione będzie pytanie

„1) Czy jesteś za nadaniem nazwy „Wzgórze Wodniaków” dla wzgórza rekreacyjno-widokowego, zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 267, 269, 265/1, 263, 262/1, 258/4, 268, 266/1 obręb Lewin Brzeski, powstałego w wyniku zakończonego przedsięwzięcia pn. Poprawa Ochrony Przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego na rzece Nysie Kłodzkiej? – ZA, PRZECIW, WSTRZYMUJĘ SIĘ;

2) jeśli nie, zaproponuj inną nazwę………………..”.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są osoby, które stale zamieszkują na terenie miasta Lewin Brzeski.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w dniach 13, 14 i 15 lipca 2015 roku w godzinach od 15:00 do 18:00 w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim, ul. Rynek 26, Sala Ślubów.

Wyniki konsultacji zostaną podsumowane przez komisję powołaną przez Radę Miejską, a następnie przedstawione Radzie Miejskiej celem dalszych działań.

Szczegółowych informacji w sprawie udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim, Rynek 26, tel. 77 424 66 41, 77 424 66 26, 77 424 66 25.

PDFInformacja o sposobie przeprowadzenia konsultacji .pdf

wrw.jpeg