×
Wyszukaj w serwisie
×

Informacja - nieczystości ciekłe

Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na swoich posesjach przez:

  • przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych;
  • gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych;
  • pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.

Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, wykonując określony wyżej obowiązek są obowiązani do udokumentowania, że korzystają z usług przedsiębiorcy posiadającego odpowiednie zezwolenie w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, przez okazanie umowy oraz dowodów płacenia za takie usługi. Nadzór nad realizacją ww. obowiązków sprawuje burmistrz.

            Mając na uwadze powyższe przypominam, że każda nieruchomość, która nie zostanie podłączona do sieci kanalizacyjnej, powinna być wyposażona w zbiornik bezodpływowy do gromadzenia ścieków lub przydomową oczyszczalnię ścieków, a zebrane nieczystości winne być usunięte przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie.

Wykaz firm posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Lewin Brzeski znajduje się na stronie internetowej www.bip.lewin-brzeski.pl  w zakładce gmina - stan gminy – gospodarka komunalna, bądź dostępny jest w tut. Urzędzie, Rynek 26 w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, pok. 13-15. Odprowadzanie ścieków w inny niż wyżej opisany sposób jest niedozwolone i niezgodne z prawem.

Właściciele nieruchomości z terenu Gminy Lewin Brzeski, z wyłączeniem:

  • budynków mieszkalnych położonych na terenach uzbrojonych w sieć kanalizacyjną;
  • budynków mieszkalnych położonych w miejscowościach ujętych w Aglomeracji Lewin Brzeski, na których planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej, czyli w m. Lewin Brzeski, Kantorowice, Nowa Wieś Mała, Skorogoszcz, Chróścina, Przecza, Raski.

mają możliwość starania się o dotację ze środków budżetu gminy do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. Dotacja dotyczy częściowego zwrotu wydatków poniesionych na pokrycie kosztów zakupu urządzeń przydomowych oczyszczalni ścieków służących do odprowadzenia ścieków, a wnioskodawca może uzyskać dotację na zadanie w wysokości do 50% udokumentowanych fakturą poniesionych kosztów na zakup przydomowej oczyszczalni ścieków, lecz nie więcej niż 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) dla mieszkańców budynków jednorodzinnych, nie więcej niż 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) dla budynków wielorodzinnych.

Informacje dotyczące dotacji można znaleźć na stronie internetowej www.bip.lewin-brzeski.pl w zakładce katalog usług – wykaz kart usług – wydział gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i ochrony środowiska, bądź dostępne są w tut. Urzędzie, Rynek 26 w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, pok. 15.

            Przypominam, że niewyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, a także brak udokumentowanego wywozu nieczystości, zgodnie z art. 10 ust. 2 i 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku będzie skutkować nałożeniem grzywny, a w razie konieczności również decyzjami administracyjnymi o wykonaniu wywozów zastępczych.