×
Wyszukaj w serwisie
×

Wyprawka szkolna 2015

Dnia 2 lipca 2015 roku w Dzienniku Ustaw pod pozycją 938 zostało ogłoszone Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. Zgodnie z cytowanym Rozporządzeniem w roku szkolnym 2015/2016 uczniom m.in. szkół podstawowych rozpoczynającym naukę w klasach III, którzy spełniają kryteria dochodowe określone w Ustawie o świadczeniach rodzinnych, przysługuje pomoc w formie dofinansowania do zakupu podręczników. W szczególnie uzasadnionych przypadkach określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, z pomocy w zakupie podręczników mogą skorzystać również uczniowie klas III niezależnie od uzyskiwanych dochodów w rodzinie.

Pomoc w zakupie podręczników przysługuje także każdemu uczniowi szkoły podstawowej i gimnazjalnej posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, z wyjątkiem uczniów klas I, II i IV szkół podstawowych oraz uczniów klas I gimnazjów, którym nieodpłatne podręczniki zapewnia szkoła na podstawie ustawy o systemie oświaty.

Wysokość pomocy jest zróżnicowana w zależności od klasy lub stopnia niepełnosprawności. Pomoc udzielana jest przez dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych) złożony na ręce dyrektora szkoły. Do wniosku należy dołączyć dowód zakupu podręczników. Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza, wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2015 roku. Ustalony przez Burmistrza termin podyktowany jest możliwością ubiegania się o dotację na to zadanie. Wszyscy zainteresowani rodzice, którzy spełniają kryteria udzielania pomocy, już na przełomie sierpnia i września powinni zgłosić się do dyrektorów szkół, gdzie uzyskają szczegółowe informacje o możliwości skorzystania z pomocy w zakupie podręczników.