×
Wyszukaj w serwisie
×

Informacja dla rolników

W związku z podjętą 31 sierpnia 2015 r. uchwałą Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnej produkcji rolnej spowodowane wystąpieniem tegorocznej suszy, przewiduje się możliwość udzielania pomocy poszkodowanym producentom rolnym w formie:
1.    dopłat do oprocentowania kredytów bankowych oraz poręczeń i gwarancji spłaty kredytów bankowych udzielonych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych, rybackich oraz działach specjalnych produkcji rolnych, znajdujących się na obszarach, gdzie szkody powstały w związku z suszą; Producenci rolni, którzy ubiegać się będą o kredyty na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, do składanego wniosku u dzielenie kredytu SA zobowiązani dołączyć protokół oszacowania szkód z adnotacją wojewody na tym protokole potwierdzającą wystąpienie szkody.
2.    pomocy finansowej, na podstawie § 13c rozporządzenia rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 187 z późn.zm.) na każdy hektar powierzchni upraw, na której wystąpiła susza w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, zdeklarowanej przez producenta rolnego we wniosku, w wysokości 800 zł na I ha owocujących drzew i krzewów owocowych i 400 zł na 1 ha pozostałych upraw rolnych. Pomoc będzie przyznawana, w drodze decyzji administracyjnej kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na wniosek producenta rolnego, złożony w terminie do 30 września 2015 r. na formularzu opracowanym przez Agencję na jej stronach internetowych. Warunkiem uzyskania pomocy jest dołączenie kopii protokołu oszacowania szkód, sporządzonego przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Na kopiach protokołów dołączanych do wniosków o udzielenie pomocy składanego w biurach powiatowych ARMiR nie jest wymagana adnotacja wojewodów, potwierdzająca wystąpienie szkód spowodowanych przez suszę.
3.    pomocy w opłacaniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odraczania terminu płatności składek i rozkładania ich na dogodne raty. Rolnicy, będą także mogli ubiegać się o zmianę dotychczasowych warunków spłat należności z tytułu zadłużenia, jak i umarzanie w całości lub ich części bieżących składek. Pomoc ta udzielana będzie przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na indywidualny wniosek rolnika, który poniósł szkody spowodowane przez suszę;
4.    odroczeń w płatnościach z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy bez stosowania opłat i odsetek za okres odroczenia oraz ulg w opłatach czynszu dzierżawnego wnoszonego przez producentów rolnych, którzy ponieśli szkody spowodowane przez suszę, przez Agencję Nieruchomości Rolnych;
5.    ulg w podatku rolnym za 2015 r. na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast.
Ww. pomoc będzie mogła być udzielona, jeżeli w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę szkody, wyniosły powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym.
Wielkość pomocy będzie pomniejszana o 50%, jeżeli w 2015 r. co najmniej 50% powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, z wyłączeniem łąk i pastwisk, nie było ubezpieczonych co najmniej od jednego z niekorzystnych zjawisk.