×
Wyszukaj w serwisie
×

Informacja w sprawie określenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe oraz terminu uiszczania tej opłaty

Informujemy, że na podstawie art. 6j. ust. 3b  Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. U. z 2013r., poz 1399 ze zm.) oraz Uchwały nr VII/57/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki takiej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lewin Brzeski  (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 1 czerwca 2015r. poz. 1321) uległa zmianie wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenach wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, zlokalizowanych na terenie Gminy Lewin Brzeski.

 Od 2015r. :

* Ustalono ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno–wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny - w wysokości 180 zł rocznie za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

* Ustalono ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno– wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny - w wysokości 360 zł rocznie z za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należna od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno–wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, uiszczana będzie:

        1) z dołu, w terminie do dnia 15 grudnia 2015 r. – za 2015 r.;

        2) z góry, w terminie do dnia 15 stycznia za każdy następny rok;

        3) z dołu, w terminie do dnia 15 grudnia danego roku po zgłoszeniu w razie powstania

            obowiązku uiszczenia opłaty w trakcie roku.

W ZWIĄZKU Z ZAISTNIAŁYMI ZMIANAMI, PROSIMY O ZGŁASZANIE SIĘ DO TUT. URZĘDU, RYNEK  - RATUSZ,  POK. NR 2 , W CELU ZŁOŻENIA NOWEJ DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ODBIERANYMI Z NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNYCH NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO –WYPOCZYNKOWE. DEKLARACJE MOŻNA RÓWNIEŻ PRZESŁAĆ NA ADRES:  URZĄD MIEJSKI W LEWINIE BRZESKIM, UL. RYNEK 1, 49-340 LEWIN BRZESKI, LUB DROGĄ MAILOWĄ NA ADRES: lb@lewin-brzeski.pl

W przypadku nie złożenia nowej deklaracji, Burmistrz Lewina Brzeskiego, określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wytwarzanymi na terenach w/w nieruchomości, biorąc pod uwagę dane zawarte w pierwszej deklaracji (segregacja / brak segregacji).