×
Wyszukaj w serwisie
×

INFORMACJA - gospodarowanie odpadami

Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim informuje, że na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2014r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015 poz. 87) zgodnie z uchwałą nr XXVIII/219/2012 Rady Miejskiej w Lewinie  Brzeskim z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne gminy zostały zobowiązane do wprowadzenia rocznej ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, użytkowanych jedynie przez część roku.

Przed wprowadzeniem rocznej ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, opłata za nieruchomości letniskowe była naliczana od pojemnika. Właściciel deklarował opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które stanowiły iloczyn liczby zadeklarowanych pojemników z odpadami komunalnymi, które powstały na terenie nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami.

            Wprowadzenie przez ustawodawcę rocznej zryczałtowanej opłaty powoduje, że na gminach ciąży obowiązek zapewnienia całorocznego wywozu odpadów z nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, użytkowanych jedynie przez część roku.

W tym celu na terenie rekreacyjnym zostały ustawione do zbierania odpadów przez właścicieli nieruchomości rekreacyjnych dwa zbiorcze gniazda pojemników na odpady. Pojemniki na odpady zmieszane w okresie od listopada do marca opróżniane są dwa razy w miesiącu, w miesiącach kwiecień, maj i październik 4 razy w miesiącu, natomiast w miesiącach od czerwca do września opróżniane są 5 razy w miesiącu. Pojemniki na odpady segregowane opróżniane są 1 raz w miesiącu.

   Biorąc pod uwagę powyższe, na podstawie art. 6j i 6k ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r., poz. 1399, zm.1593; z 2015r. poz. 87, poz. 122) Rada Gminy Lewin Brzeski podjęła w dniu 26 maja 2015r. uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki takiej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lewin Brzeski.
Zgodnie z § 6 przedmiotowej uchwały ustalono ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku:

  • w wysokości 180 zł rocznie za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno - wypoczynkowe jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  • w wysokości 360 zł rocznie za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny

Stawka opłaty jest stawką roczną i nie jest możliwe jej proporcjonalne obniżenie za okresy, w których wywóz odpadów nie był świadczony. Wszelkie wpłaty za odbiór odpadów komunalnych dokonane przed 26 maja 2015r. tj. przed wejściem w życie ww. uchwały na rzecz Gminy Lewin Brzeski, zostaną zaliczone na poczet nowej zryczałtowanej opłaty.

       Zgodnie z uchwałą NR VII/59/2015 Rady Miejskiej w Lewinie  Brzeskim z dnia 26 maja 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi należna od właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, uiszczana jest z góry, w terminie do dnia 15 stycznia za każdy rok (za rok 2015 opłata winna zostać uiszczona do dnia 15 grudnia 2015r.).

W związku z powyższym należy wypełnić:

- deklarację w przypadku, gdy są generowane odpady komunalne,

- oświadczenie w przypadku, gdy nie są generowane odpady komunalne.

Druk deklaracji oraz oświadczenie dostępne są także do pobrania na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim:

lub na stronie internetowej Urzędu:deklaracje

      Tak jak dotychczas, wszelkie wpłaty za odbiór odpadów komunalnych, należy wnosić do kasy Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim lub na indywidualny rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim

Wszelkie dodatkowe informacje udzielane są przez  pracowników Urzędu Miejskiego  Wydziału Finansowo-Budżetowego tel. 77 4246670, pokój nr 2 oraz Wydziału Gospodarki Komunalnej tel. 77 4246681, pokój nr 15.