×
Wyszukaj w serwisie
×

Spotkanie koordynacyjne - realizacja projektu w ramach bioróżnorodności

W dniu 21 marca 2016r. odbyło się spotkanie Burmistrza Lewina Brzeskiego Artura  Kotary z przedstawicielstwem Lasów Państwowych. Dotyczyło one pozyskania dostępu do terenu starorzecza Nysy Kłodzkiej, będącego własnością Lasów Państwowych, na cele związane z projektem w ramach bioróżnorodności biologicznej.

Wśród wizytujących gości byli: Marcin Gutowski z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Anna Pikus - naczelnik Wydziału Edukacji i Udostępniania Lasu z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Karol Płociszko naczelnik Infrastruktury z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, a także przedstawiciele Nadleśnictwa Brzeg: Nadleśniczy Paweł Bak, inżynier nadzoru- Lech Pawluk oraz starszy specjalista Służby Leśnej ds. Ochrony Lasu - Bartłomiej Kastelik. Spotkanie odbyło się w terenie i przebiegało w bardzo przyjaznej atmosferze.

Końcem ubiegłego roku rozstrzygnięty został konkurs otwarty, dotyczący ochrony różnorodności biologicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Projekt gminy Lewin Brzeski pn. „Ochrona in situ gatunków roślin i zwierząt wraz z ochroną i odbudową zdegradowanego terenu zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Lewin Brzeski oraz budową i modernizacją infrastruktury towarzyszącej” otrzymał zgodę na dofinansowanie w wysokości ok. 1 000 000 zł.

W ramach zadania planuje się:

  • Oczyszczenie dna, oskarpowanie i ofaszynowanie brzegów starorzecza Nysy Kłodzkiej,
  • przebudowę nawierzchni ścieżek pieszo-rowerowych,
  • budowę oświetlenia, w tym parkowego
  • budowę  pomostów widokowych,
  • budowę małej wieży widokowej,
  • montaż gniazd lęgowych wraz z  karmnikami,
  • montaż zadaszenia dla kaczek i łabędzi,
  • montaż elementów małej architektury,
  • utworzenie wydzielonego  miejsca do   grillowania.

Gmina Lewin Brzeski dysponuje już gotową dokumentacją techniczną. Obecnie jesteśmy w trakcie sporządzania inwentaryzacji przyrodniczej, niezbędnej do uzyskania decyzji RDOŚ w Opolu, dotyczącej „zgody na wykorzystanie czynności zabronionych w stosunku do gatunków chronionych”, co w rzeczywistości oznacza zgodę na czasowe wyłapanie i przeniesienie płazów na czas realizacji robót w starorzeczu.

Aby rozpocząć prace, należy uzyskać pozwolenie budowlane. Warunkiem jego uzyskania jest posiadanie własności wskazanego gruntu. Z uwagi na fakt, iż inwestycja będzie miała miejsce na terenie będącym własnością Lasów Państwowych, wymagana jest zgoda na dysponowanie przez gminę podmiotowym terenem na cele budowlane.

Przedstawiciele Lasów Państwowych po zapoznaniu się z koncepcją, warunkami i zakresem prac, dotyczących inwestycji na starorzeczu, bardzo pozytywnie wyrażali się o tym projekcie.

Mamy nadzieję, że po tak merytorycznym spotkaniu realizacja zadania rozpocznie się jeszcze w tym roku i Lewin Brzeski zyska nowe tereny do spacerowania i rekreacji, a zrewitalizowane otoczenie przyczyni się do podniesienia świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży oraz całego społeczeństwa.