×
Wyszukaj w serwisie
×

„Recepta na uśmiech" - projekt dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców - rekrutacja przedłużona

Rekrutacja do Projektu pt. Recepta na uśmiech będzie trwała do 13.06.2016 r. włącznie.

Dokumentację zgłoszeniową (tj. Formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami nr 2, 3, 6 i 9 oraz Orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi, inny dokument poświadczający stan zdrowia wydany przez lekarza (orzeczenie o stanie zdrowia lub opinię) należy składać w Biurze Projektu mieszczącym się w siedzibie Stowarzyszenia "Promocja Przedsiębiorczości" przy ul. Damrota 4 w Opolu (III piętro) w godzinach od  8:00 do 15:00.

W przypadku wysłania dokumentacji zgłoszeniowej drogą pocztową za termin złożenia dokumentacji rekrutacyjnej uznaje się datę jej wpływu do Biura Projektu, nie datę stempla pocztowego.

W ostatnim dniu naboru, tj. w dniu 13.06.2016 r. Formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami będą przyjmowane do godziny 15:00.

Szczegółowe informacje na temat realizowanego Projektu oraz Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie pt. Recepta na uśmiech wraz z załącznikami są zamieszczone na stronach internetowych: www.spp.opole.pl (w zakładce: PROJEKTY -> Recepta na uśmiech -> Dokumenty do pobrania), www.scob24.pl,  www.niemodlin.pl


 

Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” w Opolu w partnerstwie z  osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą pn. Marcin Rękawek w Strzelcach Opolskich oraz Gminą Niemodlin realizuje Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.2 – Włączenie społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) pt. „Recepta na uśmiech”.

Celem Projektu jest minimalizacja przyczyn wykluczenia społecznego oraz zwiększenie udziału w życiu społecznym poprzez kompleksową i aktywną integrację 100 osób (63Kobiet/37Mężczyzn), w tym: 50 dzieci/młodzieży z niepełnosprawnościami (18Kobiet/32Mężczyzn) oraz 50 rodziców/opiekunów tych dzieci/młodzieży (45Kobiet/5Mężczyzn).

Okres realizacji Projektu: od 1 kwietnia 2016r. do 31 maja 2017r.

Do kogo jest skierowany Projekt: Projekt jest skierowany do: dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami lub zaburzeniami psychicznymi w wieku do 18 lat wraz z ich rodzicami/opiekunami - mieszkających w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i/lub pracujących i/lub uczących się na terenie gmin z obszaru woj. opolskiego: Niemodlin, Grodków, Lewin Brzeski, Tułowice, Łambinowice, Korfantów, Skoroszyce, Pakosławice, Olszanka, Kamiennik, Krapkowice lub Nysa.

Założenia Projektu:
- wsparcie dzieci/młodzieży z niepełnosprawnościami w postaci: kompleksowej integracji za pomocą zajęć dydaktycznych, profilaktyczno-wychowawczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych umożliwiających nabywanie umiejętności życiowych ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społecznym wraz z opracowaniem opinii o indywidualnych możliwościach i zainteresowaniach dziecka ze wskazaniem kierunku kariery edukacyjnej i zawodowej;  
- wsparcie rodziców/opiekunów w/w dzieci/młodzieży w zakresie: integracji, wymiany doświadczeń i sposobów opieki, umiejętności godzenia życia zawodowego z rodzinnym, indywidualnych konsultacji/porad ze specjalistami w zakresie psychologii/terapii/prawa, utworzenia grupy wsparcia.

Formy wsparcia:
- indywidualne spotkania z zespołem specjalistów: psychologa, terapeuty, pedagoga i pediatry - celem doboru rodzaju/form zajęć dla każdego dziecka/młodzieży i rodzica/opiekuna w całym okresie realizacji Projektu (tzw. ścieżka reintegracji);
- zajęcia indywidulane i grupowe dla dzieci/młodzieży i rodziców/opiekunów prowadzone przez dobranych specjalistów (m.in.: psychologa, terapeutę, pedagoga, prawnika);
- 6 wycieczek dwudniowych o charakterze: historyczno-naukowym, poznawczo-przyrodniczym, społeczno-kulturalnym;
- 2 wyjazdy 7-dniowe z udziałem specjalistów: jeden w okresie wakacyjnym i jeden w okresie ferii zimowych (wyjazdy na terenie woj.opolskiego).

Wymogi stawiane Uczestnikom Projektu:
- dzieciom/młodzieży:
•    wiek – do 18 roku życia,
•    miejsce zamieszkania - teren gmin z obszaru woj. opolskiego: Niemodlin, Grodków, Lewin Brzeski, Tułowice, Łambinowice, Korfantów, Skoroszyce, Pakosławice, Olszanka, Kamiennik, Krapkowice lub Nysa.
•    posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
•    możliwość aktywnego uczestnictwa we wszystkich przewidzianych zadaniach w całym okresie realizacji Projektu;
- rodzicom/opiekunom:
•    miejsce zamieszkania - teren gmin z obszaru woj. opolskiego: Niemodlin, Grodków, Lewin Brzeski, Tułowice, Łambinowice, Korfantów, Skoroszyce, Pakosławice, Olszanka, Kamiennik, Krapkowice lub Nysa.
•    w projekcie uczestniczy tylko jeden rodzic/opiekun (w przypadku rodzin, w których jedno z rodziców/opiekunów będzie nieaktywne zawodowo/bezrobotne ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością, jako Uczestnik Projektu będzie kwalifikowany właśnie ten rodzic/opiekun),
•    możliwość aktywnego uczestnictwa we wszystkich przewidzianych zadaniach w całym okresie realizacji Projektu.

Udział w Projekcie jest bezpłatny. Zostanie zapewniony transport na zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci/młodzieży i ich rodziców/opiekunów. Uczestnicy Projektu zostaną objęci ubezpieczeniem OC i NNW w całym okresie realizacji Projektu. W trakcie wycieczek i wyjazdów uczestnikom Projektu zapewnione zostanie zakwaterowanie/nocleg wraz z wyżywieniem, transport, opieka wyspecjalizowanych opiekunów oraz bilety wstępu w ramach wycieczek.     

Chętnych prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 774565600 lub 669425485