×
Wyszukaj w serwisie
×

Wyprawka szkolna 2016

Uprzejmie informujemy, że na podstawie § 4 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2016r. poz. 1045)  w roku szkolnym 2016/2017 wnioski o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych należy składać się w terminie do dnia 16 września 2016 roku.

Pomoc przysługuje uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera i dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi gdy jedną niepełnosprawnością jest niepełnosprawność wymieniona wyżej), uczęszczających na terenie gminy Lewin Brzeski:

a) do klas VI szkół podstawowych,

b) do klas III gimnazjów.

Więcej informacji na temat pomocy materialnej dla uczniów, w proponowanych formach dofinansowania zakupu podręczników, można uzyskać w sekretariatach szkół i na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej www.men.gov.pl.

Zarządzenie Burmistrza:DOCZarządzenie - termin wyprawka 2016.doc