×
Wyszukaj w serwisie
×

Informacja - segregowanie odpadów

Szanowni Mieszkańcy,

Przypominam, że zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 13.09.2016 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r, poz. 250) i zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Lewin Brzeski (uchwała Rady Miejskiej nr VII/56/2015 z dnia 26.05.2015 r.) obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest zbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny. Odpady komunalne „u źródła” (tzn. zbierane w pojemnikach znajdujących się na danej posesji lub w boksach śmietnikowych wyznaczonych dla konkretnego budynku wielorodzinnego) winny być zbierane selektywnie i rozdzielane na następujące frakcje:

  1. szkło i odpady szklane w pojemnikach w kolorze zielonym;
  2. tworzywa sztuczne, papier i tektura, puszki aluminiowe w pojemnikach w kolorze żółtym;
  3. odpady ulegających biodegradacji w pojemnikach kolorze brązowym;
  4. pozostałości po segregacji w pojemnikach w kolorze czarnym.

Niestety zaobserwowano przypadki niewłaściwego gromadzenia odpadów komunalnych na nieruchomościach. W pojemnikach do zbierania odpadów segregowanych znajdowały się odpady inne niż te, które powinny tam trafiać. Niewłaściwie zebrane odpady znajdujące się w pojemnikach na odpady segregowane zostały odebrane jako odpady zmieszane. Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów zmieszanych na składowisku jest o wiele wyższy niż odpadów segregowanych, co nie bilansuje kosztów całego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Wobec powyższego proszę właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali zbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny o przestrzeganie obowiązku segregowania odpadów!

Informuję, że zostanie przeprowadzona kontrola jakości odpadów komunalnych w pojemnikach do gromadzenia odpadów na nieruchomościach. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku segregacji, bądź też mieszania odpadów różnych frakcji właściciel nieruchomości, zostanie obciążony podwyższoną opłatą za gospodarowanie odpadami, tj. jak za zbieranie odpadów zmieszanych (niesegregowanych). Przypominam, że oplata za gospodarowanie odpadami w sposób nieselektywny jest wyższa w stosunku do opłaty za gospodarowanie odpadami selektywnie.

            Przypominam, że:

  • w pojemnikach oznaczonych kolorem żółtym należy zbierać tworzywa sztuczne, papier, tekturę i puszki aluminiowe (przed wrzuceniem aluminiowe puszki, plastikowe opakowania oraz kartony powinny by opróżnione, osuszone i maksymalnie zgniecione);
  • w pojemnikach oznaczonych kolorem zielonym należy zbierać szkło opakowaniowe (butelki, opakowania szklane);
  • w pojemnikach oznaczonych kolorem brązowym należy zbierać odpady ulegające biodegradacji (zaleca się selektywne zbieranie odpadów zielonych oraz odpadów ulegających biodegradacji powstających na terenie nieruchomości poprzez ich kompostowanie; osoby, które wykorzystują odpady zielone powstające na terenie nieruchomości we własnym zakresie i na własne potrzeby poprzez kompostowanie, nie mają obowiązku gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji w pojemniku),
  • w pojemnikach oznaczonych kolorem czarnym należy zbierać pozostałości odpadów po segregacji.