×
Wyszukaj w serwisie
×

Oferta sprzedaży nieruchomości położonej w Lewinie Brzeskim

Burmistrz Lewina Brzeskiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Lewinie Brzeskim przy ul. Powstańców Śląskich – działki nr 27/2 o powierzchni 0,3543ha zlokalizowanej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK”.

działka na sprzedaż.jpeg

1. Położenie nieruchomości: Lewin Brzeski, ulica Powstańców Śląskich.

2. Opis nieruchomości: Nieruchomość oznaczona jako: działka nr 27/2 o pow. 0,3543ha a.m.15, jedn.rej.G.348, użytek RIIIb. Działka wpisana do księgi wieczystej nr OP1B/00021290/4.

Nieruchomość położona w miejscowości Lewin Brzeski przy ul. Powstańców Śląskich przy linii kolejowej Opole – Wrocław i drodze wojewódzkiej nr 458 z Lewina Brzeskiego
do Skorogoszczy, na obrzeżu miasta Lewin Brzeski. Komunikacja kolejowa i drogowa dobra, łącząca południowo – zachodnią część Polski z Górnym Śląskiem. Dobre połączenie komunikacyjne z powiatem, województwem i ościennymi miejscowościami. Sąsiedztwo – tereny niezabudowane i zabudowane o podobnym przeznaczeniu w MPZP. Nieruchomość
do tej pory użytkowana rolniczo, kształt działki nieregularny, konfiguracja terenu płaska, możliwości inwestycyjne dobre, urządzenia infrastruktury technicznej działki – brak. Brak urządzonego zjazdu z działki w drogę wojewódzką nr 458, brak przeszkód do jego wykonania
( pozytywna decyzja Zarządu Dróg Wojewódzkich na lokalizację zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 458 z warunkami).

Nieruchomość zlokalizowana na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
„INWEST – PARK” Podstrefa Lewin Brzeski
, podstawy działań, które określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej na okres do dnia 31 grudnia 2026 roku.

Podmiotem zarządzającym strefą jest Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST-PARK Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych; tel. +48  74 664 91 64, fax.  +48  74 664 91 62, E-mail: .

Zarządzającemu strefą służy prawo pierwokupu w zakresie prawa własności i użytkowania wieczystego gruntów położonych na obszarze strefy nieruchomości na podstawie art. 8 ust.2 ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych ( Dz.U.z 2015r. poz.282 zpóźn.zm.).

Zarządzający strefą uprawniony jest do udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w obszarze strefy oraz określania form korzystania z pomocy publicznej.

Dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy ( art. 12 ustawy
o specjalnych strefach ekonomicznych) przez osoby prawne lub fizyczne prowadzące działalność gospodarczą podlegają zwolnieniu od podatków dochodowych, na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach
o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwolnienie to stanowi pomoc publiczną.

 

3. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski ( Uchwała Nr XXIII/173/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 14 lipca 2008r. – Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 20.08.2008r. Nr 61 poz.1797) działka usytuowana na terenie oznaczonym  symbolem „6P” (tereny obiektów produkcyjnych, składowania i magazynowania. Przeznaczenie uzupełniające – budynki gospodarcze, garażowe, miejsca postojowe dla samochodów, wiaty gospodarcze, bazy transportowe, komunalne, budowlane, zakładowe stacje paliw, budynki administracyjne, socjalne, mała architektura, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej w tym ochrony środowiska, drogi wewnętrzne, elementy reklamowe
i informacyjne, zieleń izolacyjna i towarzysząca w tym zadrzewienia i zakrzewienia, usługi rzemieślnicze).

4. Obciążenia nieruchomości, zobowiązania: działka 27/2 obciążona jest umową dzierżawy
do dnia 15 października 2016r. W przypadku sprzedaży wydanie tej nieruchomości nastąpi
po wskazanym terminie.

 

5. Forma zbycia – sprzedaż.

 

6. Tryb zbycia – II przetarg ustny nieograniczony.

     Do dnia ogłoszenia II przetargu ogłoszony został w dniu I przetarg ustny nieograniczony
     w dniu 16 września 2016r.

 

7. Cena wywoławcza nieruchomości : 132.189,00zł

    Do uzyskanej w przetargu ceny nieruchomości doliczony zostanie 23% podatku VAT.

 

8. Wadium:17.000,00zł

 

9. TERMIN PRZETARGU – 28 października 2016r. godz.11:00 w Urzędzie Miejskim
w Lewinie  Brzeskim, ul. Rynek 26, sala ślubów.

 

10. Cena nieruchomości jest płatna na konto Urzędu na trzy dni przed spisaniem aktu notarialnego.

 

11. Koszty dokumentacji niezbędne do sprzedaży w wysokości 580,50zł brutto ponosi nabywca nieruchomości.

 

12. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

 • wpłata wadium, o którym mowa w pkt 8. do dnia 24 października 2016r. do godz.14.00
  w kasie lub na konto Urzędu nr 75 8870 0005 1003 0100 1850 0204 Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów. Warunkiem dopuszczenia do przetargu w przypadku uiszczenia wadium przelewem jest to, by w wyznaczonym dniu wpłaty była odnotowana już na koncie Urzędu. Wpłata wadium w kasie Banku Spółdzielczego Grodków-Łosiów nie jest obciążona prowizją. W dowodzie wpłaty wadium w tytule operacji  należy podać imię, nazwisko, adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę zgłaszającego swoje uczestnictwo w przetargu oraz numer i położenie nieruchomości,
 • uczestnik przetargu przedkłada komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowód tożsamości,
 • przedstawiciele lub pełnomocnicy osób prawnych zamierzających uczestniczyć w przetargu są ponadto zobowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego KRS rejestr przedsiębiorców ( w przypadku spółek) lub

- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw KRS ( dotyczy przedsiębiorstw państwowych),

- a pełnomocnicy, pełnomocnictwo notarialne,

- numer konta, na które należy zwrócić wadium ( dotyczy wszystkich uczestników   
    przetargu),

 • przystępujące do przetargu osoby fizyczne (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą odpis CEIDG) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka,
  iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu, z podpisem notarialnie poświadczonym lub stawić się na przetarg ze współmałżonkiem,
 • cudzoziemiec – osoba fizyczna, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920r.
  o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( tekst jedn. Dz.U. z 2016r. poz. 1061), obowiązany jest przedstawić komisji przetargowej zezwolenie lub promesę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości. Obowiązek uzyskiwania zezwoleń nie dotyczy osób prowadzących działalność w krajach OECD.

 

13. Wadium ulega zaliczeniu na poczet ceny nabywcy, który wygrał przetarg.

14. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba, która wygrała przetarg, zrezygnuje
z nabycia nieruchomości lub nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej
w wyznaczonym dniu i godzinie, celem zawarcia umowy sprzedaży.

 

15. Wpłacone wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni
od dnia: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

16. Osoba ustalona nabywcą nieruchomości zobowiązana jest do zapłacenia całej ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu i zawarcia umowy sprzedaży w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu.

17. Nabywca zobowiązany jest do zapoznania się przed przetargiem z Regulaminem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „ INVEST - PARK” ( dokument dostępny
w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim),

18. Nabywca zobowiązany jest do zawarcia warunkowej  umowy sprzedaży w terminie 30 dni
od dnia zamknięcia przetargu,

19. W przypadku nieskorzystania przez Zarządzającego strefą z prawa pierwokupu nieruchomości i nie ubiegania się nabywcy o zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w strefie - umowa przenosząca własność nieruchomości zostanie zawarta
z nabywcą w terminie 30 dni od upływu terminu wyznaczonego dla Zarządzającego strefą
do skorzystania z prawa pierwokupu lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Gminę
od Zarządzającego strefą pisemnej informacji o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu.

20. W przypadku ubiegania się o zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w strefie, nabywca zobowiązany jest do uzyskania w terminie 4 miesięcy od dnia zawarcia warunkowej umowy sprzedaży zezwolenia wydanego przez Zarządzającego strefą na prowadzenie działalności spełniającej wymogi określone w ustawie z dnia 20 października 1994r.
o specjalnych strefach ekonomicznych ( Dz. U. z 2015r. poz. 282 z późn.zm.) i zawarcia umowy przenoszącej własność w terminie 30 dni od dnia uzyskania zezwolenia.

 21. W przypadku nieskorzystania przez Zarządzającego Strefą z prawa pierwokupu nieruchomości oraz nieuzyskania przez nabywcę w wyznaczonym terminie zezwolenia
na prowadzenie działalności w strefie, nabywca zobowiązany jest do zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości w terminie 30 dni od dna otrzymania informacji
od Zarządzającego strefą o odmowie udzielenia zezwolenia.

22. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej i sądowe sprzedaży pokrywa nabywca nieruchomości.

 

UWAGI:

1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

2. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych 10 złotych(PLN).

3. Nie wyklucza się istnienia w terenie różnych nie wskazanych na mapach urządzeń podziemnych, które nie zostały zgłoszone do inwentaryzacji, w których brak jest branżowych informacji inwestycyjnych.

4. Stan nieruchomości ( geodezyjny) jest zgodny z wypisem i wyrysem z mapy ewidencyjnej wydanym przez Starostę Powiatu Brzeskiego.

5. Na nabywcy nieruchomości ciąży obowiązek wykonania własnym staraniem i na własny koszt wjazdu na nieruchomość za zgodą zarządcy drogi uzyskaną we właściwym trybie.

6. Nabywca wystąpi do zakładu energetycznego o uzyskanie technicznych warunków zasilania nieruchomości w energię elektryczną.

7. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Lewina Brzeskiego.

8. Komisja zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny, informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie ogłoszona w takiej samej formie, jak ogłoszenie o przetargu.

9. Informacja o wynikach przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez  wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz formie internetowej ( na stronie BIP)  na okres 7dni.

10. Wycinka drzew i krzewów znajdujących się w obrębie nieruchomości może nastąpić
po uzgodnieniu i uzyskaniu zgody wydanej przez Burmistrza Lewina Brzeskiego.

 

Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w Lewinie Brzeskim ul.Rynek 26, tel. 77 424-66-25.

 

Uwaga: ogłoszenie o przetargu ukaże się w dniu 28 września 2016r. na stronie internetowej Urzędu i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej bip.lewin-brzeski.pl oraz w prasie lokalnej (Panorama). Ponadto ogłoszenie wywiesza się w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim ul. Rynek 26, na tablicach ogłoszeń
w Lewinie Brzeskim oraz w sołectwach od dnia 28 września 2016r. do dnia 27 października 2016r.

 

BURMISTRZ LEWINA BRZESKIEGO ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PRZETARGU