×
Wyszukaj w serwisie
×

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Lewin Brzeski

Burmistrz Lewina Brzeskiego informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Lewin Brzeski oraz przystąpieniu do przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

PDFPGN - projekt.pdf
PDFObwieszczenie.pdf
 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Lewin Brzeski ma za zadanie ukierunkowanie polityki zrównoważonego zarządzenia energią na rzecz poprawy bezpieczeństwa ekologicznego i energetycznego Gminy Lewin Brzeski. Jest to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno – energetycznego, tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza a także zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Lewin Brzeski w terminie 21 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia, tj. od: 26.10.2016r.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  1. W formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim, ul. Rynek 1; 49-340 Lewin Brzeski,
  2. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
  3. Ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim, ul. Rynek 1, 49-340 Lewin Brzeski w godzinach pracy Urzędu: pon-pt: 7:15-15:15 pok. nr 1

Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku lub uwagi. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Lewina Brzeskiego.

Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

            Z projektem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Lewin Brzeski można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim, ul. Rynek 1; 49-340 Lewin Brzeski w godzinach pracy Urzędu: pon-pt: 7:15-15:15 pok. nr 1.

Burmistrz Lewina Brzeskiego informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Lewin Brzeski oraz przystąpieniu do przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Lewin Brzeski ma za zadanie ukierunkowanie polityki zrównoważonego zarządzenia energią na rzecz poprawy bezpieczeństwa ekologicznego i energetycznego Gminy Lewin Brzeski. Jest to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno – energetycznego, tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza a także zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Lewin Brzeski w terminie 21 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia, tj. od: 26.10.2016r.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  1. W formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim, ul. Rynek 1; 49-340 Lewin Brzeski,
  2. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
  3. Ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim, ul. Rynek 1, 49-340 Lewin Brzeski w godzinach pracy Urzędu: pon-pt: 7:15-15:15 pok. nr 1

Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku lub uwagi. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Lewina Brzeskiego.

Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

            Z projektem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Lewin Brzeski można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim, ul. Rynek 1; 49-340 Lewin Brzeski w godzinach pracy Urzędu: pon-pt: 7:15-15:15 pok. nr 1.

Dokumenty dostępne są również na stronie internetowej: www.bip.lewin-brzeski.pl.