×
Wyszukaj w serwisie
×

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ MAJĄTKU RUCHOMEGO

 

ZAPROSZENIE DO PUBLICZNYCH ROKOWAŃ  NA  SPRZEDAŻ  MAJĄTKU  RUCHOMEGO.

 

 1. Nazwa i siedziba organizatora rokowań:

Burmistrz Lewina Brzeskiego, działając w imieniu Gminy Lewin Brzeski, Rynek 1, 49-340 Lewin Brzeski, ogłasza publiczne rokowania na sprzedaż zbędnego dla gminy składnika majątku ruchomego – wózka transportowego MELEX.

2.  Miejsce i termin przeprowadzenia rokowań:

Rokowania odbędą się dnia 06 grudnia 2016 roku w sali ślubów Urzędu Miejskiego
w Lewinie Brzeskim, Rynek 26, 49-340 Lewin Brzeski o godzinie 11:00.

 1. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego:

Wózek transportowy MELEX wystawiony do sprzedaży można obejrzeć w siedzibie Zarządu Mienia Komunalnego Lewin Brzeski Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 3 w Lewinie Brzeskim. Wstęp na teren i oględziny wózka możliwe są w obecności pracownika Wydziału Rolnictwa
i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim, pok. nr 16 lub 17, Rynek 26, 49-340 Lewin Brzeski, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu dnia i godziny
-  tel. 77 424 66 41/26. Wgląd w posiadane dokumenty wózka możliwy jest w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim,
pok. nr 16 lub 17, Rynek 26, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu dnia i godziny
– tel. j.w.

 1. Rodzaj, typ, ilość pojazdów objętych postępowaniem oraz ceny wywoławcze.
 1. Rodzaj majątku wystawionego do sprzedaży: wózek transportowy MELEX,
  model pojazdu WGF 31, wersja – pogrzebowy konstrukcja własna, rok produkcji: 1982. Wyposażenie dodatkowe: zespół prostownikowy – urządzenie do ładowania wózka BESTER typ BSF – 36/35.
 2. Ilość pojazdów objętych postępowaniem: 1 sztuka.
 3. Cena wywoławcza pojazdu: 3 500 zł brutto (słownie złotych: trzy tysiące pięćset 00/100), w tym 23 % VAT.
 1. Wysokość wadium oraz formę, termin i miejsce jego wniesienia:
 1. Wadium w wysokości 350 zł należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim, Rynek 1 lub na konto tut. Urzędu Nr 75 8870 0005 1003 0100 1850 0204 Bank Spółdzielczy Grodków – Łosiów z dopiskiem: „Rokowania na sprzedaż wózka transportowego MELEX.”, w terminie do dnia 02 grudnia 2016 roku.
 2. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwrócone zostanie w terminie 7 dni odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
 3. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
 4. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał rokowania, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
 1. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonych rokowaniach:

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:

 1. imię i nazwisko, dokładny adres i telefon kontaktowy lub nazwę (firmę) i adres siedziby Oferenta, telefon, fax, NIP oraz numer REGON,
 2. w przypadku przystąpienia do rokowań osoby prawnej należy do oferty dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu   składania   ofert,   a   w   przypadku   przedsiębiorcy informacje
  o wpisie do CEIDG,
 3. oferowaną cenę (brutto) i zobowiązanie do jej wpłaty na rachunek gminy najpóźniej
  w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy sprzedaży, jednakże przed wydaniem przedmiotu sprzedaży nabywcy.
 4. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem sprzedawanego wózka akumulatorowego MELEX lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające
  z rezygnacji z oględzin,
 5. dowód wniesienia obowiązującego wadium oraz określenie sposobu jego zwrotu.

7.  Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie w sekretariacie Urzędu Miejskiego  w Lewinie Brzeskim, Rynek 1, 49-340 Lewin Brzeski, do godziny 10:00 dnia
05 grudnia 2016 roku. Na kopercie należy umieścić dopisek – „Oferta na zakup wózka transportowego MELEX” wg poniższego wzoru:

 

Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim

                                                               Rynek 1

                                           49-340 Lewin Brzeski

 

"Oferta na  zakup wózka transportowego MELEX”

Nie otwierać przed dniem 06 grudnia 2016 r. godzina 11 00

 

8. Inne informacje:

1)  Rokowania są prowadzone na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114 poz. 761).

2) Przystąpienie do rokowań oznacza, że Oferent akceptuje wszystkie warunki niniejszego regulaminu a w przypadku nabycia pojazdu, na który złożył ofertę, że nie będzie rościł żadnych pretensji do sprzedawcy związanych ze stanem technicznym zakupionego pojazdu

3) Komisja do przeprowadzenia rokowań wybierze Oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na pojazd objęty przedmiotem rokowań.

4) Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wniesienie wadium określonego
w pkt 5 niniejszego ogłoszenia.

5)  Wadium musi być wniesione wyłącznie w pieniądzu, w złotych polskich.

6)  Wadium wniesione przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

7)  Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

8)  Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy uczestnik rokowań, który wygrał rokowania, uchyli się od zawarcia umowy.

10) Oferty zostaną odrzucone, jeśli:

a) zostaną złożone po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez Oferenta, który nie wniósł wadium,

b)  nie  zawiera  danych  i  dokumentów  o  których  mowa  w  pkt  6  niniejszego  ogłoszenia, lub  są one  niekompletne,  nieczytelne lub  budzą inną wątpliwość,  zaś  złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

11) O odrzuceniu oferty komisja do przeprowadzenia rokowań zawiadamia niezwłocznie Oferenta.

12) Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia rokowań.

13) W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o tej samej najwyższej cenie
na dany pojazd, pomiędzy Oferentami, którzy zaproponowali najwyższą cenę, zostanie przeprowadzona aukcja, której ceną wywoławczą będzie cena zaproponowana w ofertach.

 

15)   Umowę uznaje się za zawartą z chwilą wyboru najkorzystniejszej oferty w przypadku rokowań lub z chwilą ostatniego przybicia najwyższej ceny w przypadku aukcji.

16)    Informacja o wynikach rokowań zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz w formie internetowej na okres 7 dni.

17)    Oferujący do sprzedaży zastrzega unieważnienie rokowań w przypadku nie zaoferowania przez nabywców ceny minimalnej ustalonej Zarządzeniem Burmistrza Nr 826/2016 z dnia 24.11.2016r.

9. Termin zawarcia umowy sprzedaży

1)    Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową

  najkorzystniejszej oferty.

2)  Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wybraniu oferty zawierającej najwyższą cenę, bądź w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu, nie dłuższym niż 7 dni.

3)   Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuję niezwłocznie po    zapłaceniu ceny nabycia.

4)   Sprzedawca zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia przez Kupującego całkowitej ceny nabycia.

5) Wszelkie podatki i opłaty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży obciążają w całości nabywcę

                                                                                                                                     Burmistrz

 

                                      Artur Kota

 

Lewin Brzeski, 24 listopada 2016 roku.