×
Wyszukaj w serwisie
×

Budżet na rok 2017 uchwalony

W dniu 29 grudnia 2016 roku w czasie XXVII sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim, Rada Miejska zaakceptowała przedłożony przez Burmistrza projekt budżetu Gminy Lewin Brzeski na 2017 rok.  Wydarzeniu towarzyszyło  wiele podziękowań za współpracę. 

Tegoroczny plan budżetowy zakłada dochody Gminy na poziomie 45.508.010,33 zł (w tym dochody bieżące 43.150.630 zł i dochody majątkowe 2.357.380,33 zł), a wydatki na poziomie 45.285.073,33 zł. Planowana nadwyżka budżetu w wysokości 222.937 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym.

    Na dochody własne gminy składają się podatki (samorządowe,  udziały w państwowych podatkach dochodowych PIT i CIT) oraz opłaty lokalne; dochody z mienia komunalnego i opłaty eksploatacyjnej oraz pozostałe dochody. Znaczna część  dochodów budżetu gminy pochodzi z budżetu państwa. Są to dochody,  na które gmina nie ma wpływu – subwencje i dotacje, które stanowią dużą część całości budżetu.

      Gmina wydatkuje pieniądze z budżetu na  oświatę i wychowanie, inwestycje, pomoc społeczną, urząd, utrzymanie dróg, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, gospodarkę mieszkaniową  i usługi komunalne, kulturę, sport, ochronę zdrowia, świetlice wiejskie, dotacje dla Biblioteki w Lewinie Brzeskim i Miejsko – Gminnego Domu Kultury, bezpieczeństwo publiczne i promocję gminy.

Sesja ta była również okazją, aby podziękować sołtysom kończącym kadencję za ich zaangażowanie, sumienne wykonywanie wszystkich zadań w trosce o mieszkańców oraz czuwanie nad estetyką sołectwa. Burmistrz podkreślił jednocześnie ważną rolę sołtysów, jako liderów społeczności lokalnej, realizujących działania mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców, jednoczących swoje sołectwa, inspirujących i mobilizujących mieszkańców do działania.

    Burmistrz Artur  Kotara wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Waldemarem Włodkiem złożyli podziękowania obecnemu na sesji sołtysowi Borkowic - Maciejowi Hryciukowi za sprawowanie funkcji sołtysa Borkowic. Podziękowania trafiły również dla Pani Jolanty Zagłoby, sprawującej funkcje sołtysa Mikolina.

W związku z zakończeniem kadencji Rady Samorządu Miasta, sprawowanej w latach 2012-2016 burmistrz podziękował przewodniczącemu rady Andrzejowi Grabnemu za sprawowanie funkcji i wręczył mu pamiątkowy list. Do zadań Samorządu Miasta należy podejmowanie inicjatyw, opiniowanie i składanie wniosków we wszystkich sprawach o znaczeniu lokalnym.

Burmistrz podziękował kończącym kadencję za pracę na rzecz rozwoju samorządności lokalnej i służbę dla miejscowego społeczeństwa.

Sesję zakończono składając sobie nawzajem życzenia noworoczne.