×
Wyszukaj w serwisie
×

Zimowe obowiązki właścicieli nieruchomości

Przypomina się, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2016.250 z późń. zm.) oraz na podstawie Uchwały nr VII/56/2015 Rady Miejskiej w Lewinie  Brzeskim z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lewin Brzeski

  1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z chodników, położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest zobowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.
  2. Obowiązek określony w ust. 1 powinien być realizowany poprzez:
  1. usunięcie błota, śniegu, lodu, tak aby nie powodowało ono zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów;
  2. podjęcie działań likwidujących lub ograniczających śliskość chodników;
  3. usunięcie sopli lodowych i nawisów śniegu z dachów i gzymsów budynków niezwłocznie po ich pojawieniu się, w szczególności w miejscach nad wejściami i wyjściami z nieruchomości oraz w uczęszczanych ciągach komunikacyjnych.