×
Wyszukaj w serwisie
×

Zakończenie kadencji Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski

W dniu 9 stycznia 2017 r. Burmistrz Artur  Kotara  spotkał się z przedstawicielami Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski, aby podziękować za sprawowaną kadencję w latach 2012-2016 na rzecz rozwoju samorządności lokalnej i służbę dla miejscowego społeczeństwa.

Rada Samorządu Miasta ukonstytuowała się 18 grudnia 2012r. w składzie:

Przewodniczący                  Andrzej Grabny

 

Z-ca Przewodniczącego   Maria Maławska

 

Członkowie zarządu   Władysław Chuchrowski

                                          Mirosław Szuta

                                          Krzysztof Ściepłek

                                          Rafał Witkowski

 

Pozostali członkowie Rady: Marta Bartlewicz -Górna

                                          Małgorzata Czuj

                                          Stanisław Daszkiewicz                 

                                          Zdzisława Dyła

                                          Marek Lewandowski

                                          Alicja Moneta – Kamola

                                          Ryszard Sobolewskiego

                                          Marcin Stagrowski.

W okresie kadencji grudzień 2012 do grudnia 2016 Rada Samorządu Miasta Lewin Brzeski odbyła 21 posiedzeń, Podejmując 8 Uchwał dot. podziału środków finansowych będących do dyspozycji Rada na lata 2014;2015;2016 i 2017 oraz 2 apele dot. utrzymania obsady kadrowej i całodobowych dyżurów w Komisariacie Policji Lewin Brzeski oraz planowanych ograniczeniach od roku 2016 w połączeniach kolejowych na trasie Opole - Wrocław w Przewozach Regionalnych.

Ponadto tematami posiedzeń Rady były sprawy :

•         Opracowywania rocznych planów pracy Rady;

•         Opiniowanie i wyrażanie stanowiska dot. wydawania zezwoleń na sprzedaż
i podawanie napojów alkoholowych;

•         rozpatrzenie i zaopiniowanie obywatelskiego projektu jak również grupy radnych Rady Miejskiej dot. nazwy ronda w Lewinie Brzeskim;

•         rozpatrywanie i wyrażenia stanowiska dot. nazewnictwa dla nowo powstałych ulic w mieście;

•         omówienie realizacji i przebiegu inwestycji w mieście w ramach budżetów gminy Lewin Brzeskiego;

•         omówienie corocznych  przygotowań do wypoczynku letniego w mieście przy udziale dyrektorów  z Publicznej Szkoły Podstawowej; Gimnazjum; Świetlicy Terapeutycznej i Miejsko-Gminnego Domu Kultury;

•         Omówienie ładu i porządku w mieście;

•         Opracowywanie wniosków do budżetów gminy.

Za okres kadencji Rada zgłosiła 111 wniosków do Burmistrza Lewina Brzeskiego, które dotyczyły między innymi:

•         likwidacji ubytków w nawierzchni dróg;

•         umieszczenia nowych znaków drogowych;

•         opracowania dokumentacji dot. uregulowania i funkcjonowania ruchu drogowego w Rynku;

•         udrożnienia studzienek ściekowych;

•         postawienia nowych punktów świetlnych;

•         wycinki zagrażających drzew i przecinka zbędnych gałęzi;

•         umieszczenia stojaków na rowery - dworzec PKP;

•         uporządkowania ronda i jego ozdobienie;

•         przeprowadzenie odkomarzania na terenie miasta i gminy;

•         wykonania chodnika między Lewinem Brzeskim a Kantorowicami;

•         przecięcia drzew na cmentarzu;

•         wykonania parkingu koło cmentarza;

•         wykonania przejść dla pieszych na ulicy Kościuszki i Moniuszki  do Market „Biedronka”;

•         wykonania nowych chodników;

•         wykoszenia  rowów ul. Kolejowa,  Aleja Wojska Polskiego;

•         rozwiązania problemów parkowania samochodów ul. Pocztowa, Narutowicza; Aleja Wojska Polskiego;

•         parkowania samochodów i utrzymania porządku na placu targowym;

•         modernizacji zjazdów do Lewina Brzeskiego od strony Skorogoszczy 
i  Łosiowa;

•         parkowania samochodów na zieleńcach i wałach ppożarowych oraz utrzymania porządku na terenie rekreacyjnym w mieście Lewin Brzeski.

       Na wszystkie wnioski Rada otrzymywała pisemne odpowiedzi dot. przekazania ich do realizacji względnie ich nie uwzględnienia z uzasadnieniem  o czym Przewodniczący informował członków Rady podczas posiedzeń.

    Środki finansowe  jakie Rada otrzymywała do swojej dyspozycji większości były przeznaczane na inwestycje w mieści zgodnie z statutem Rady w tym:

•         Remont ul. Ochronna;

•         Wykonanie placu zabaw koło Orlika;

•         Modernizacja placu zabaw na osiedlu Zatorze;

•         Wymiana okien w budynku przy ul. Kościuszki 52;

•         Wykonanie ogrodzenia od strony palcu składowego przy obiekcie sportowym „Olimpia” Lewin Brzeski;

•         Dofinansowanie zakupu kosiarki;

•         Wykonanie chodnika Lewin Brzeski – Kantorowice;

•         Wykonanie alejek na cmentarzu wraz w przecinką drzew-w roku 2017.

   Na realizacje oczekują dwa zadania tj. wykonanie chodnika Lewin Brzeski - Kantorowice; modernizacja placu zabaw na osiedlu Zatorze. Pozostałe środki finansowe były przeznaczana na wsparcie:

•         OSP w Lewinie Brzeskim -zakup mundurów;

•         Stowarzyszenie Osób Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im”
w Lewinie Brzeskim – zakup materiałów remontowych;

•         Wsparcie klubu sportowego „Olimpia” Lewin Brzeski – dofinansowanie piecyka gazowego c.o.; 

•         Utrzymanie placów zabaw - ul. Dzierżonia w Lewinie Brzeskim;

•         Organizacja wypoczynku letniego + ferie;

•         Wsparcie Gimnazjalnego klubu sportowego -zakup sprzętu oraz promocję miasta w tym: 

Organizacja imprez kulturalnych - Herody; Plener malarski; Memoriał im .Mieczysława Kawiaka,  Memoriał im. Jerzego Sporina; Organizacja Turnieju bokserskiego; Organizacja Biegów Ulicznych „ Lewin Biega”.

      Przewodniczący Rady Samorządu brał udział w posiedzeniach Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej oraz zapraszany jest na sesje Rady Miejskiej. Ponadto członek Rady  brał udział w pracach komisji w konkursie „Piękna Wieś”.

      Wszystkie posiedzenia Rady Samorządu Miasta jak i posiedzenia zarządu były protokółowane. Protokoły z posiedzeń Rady są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim w zakładce Jednostki pomocnicze - Rada Samorządu Mieszkańców-kadencja 2012-2016.

Sprawozdanie zostało przygotowane przez Przewodniczącego Rady Pana Andrzeja Grabny.