×
Wyszukaj w serwisie
×

Dofinansowanie kosztów szkolenia tłumaczy języka migowego

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ODDZIAŁ OPOLSKI informuje o możliwości uzyskania dofinansowania kosztów szkolenia, o którym mowa w art. 18 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się - art. 47 ust. 1 pkt. 5 lit. b ustawy o rehabilitacji ( ... )

Oddział Opolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że w 2017 roku kontynuowana jest realizacja przez Oddziały PFRON zadania wynikającego z art. art. 47 ust.l pkt 5 lit. b ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2011 r. nr 127 poz. 721 z późno zm.).

Zgodnie z art. 18 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 nr 209, poz. 1243 z późno zm.) osoba uprawniona, członek rodziny osoby uprawnionej oraz osoba mająca stały lub bezpośredni kontakt z osobą uprawnioną mogą skorzystać z dofinansowania do wybranej przez siebie formy szkolenia (PJM, SJM, SKOGN lub tłumacza-przewodnika).

Tryb postępowania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie kosztów szkolenia polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo - migowego (SJM), sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN) oraz tłumacza przewodnika określa Rozporządzenie MPiPS z dnia 12.06.2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 687 z późno zm.).

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem osoba uprawniona, członek jej rodziny oraz osoba mająca stały lub bezpośredni kontakt z osobą uprawnioną, składają wniosek o dofinansowanie kosztów szkolenia języka migowego' do siedziby Oddziału PFRON właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosek osoby uprawnionej, wniosek  członka rodziny osoby uprawnionej oraz wniosek osoby mającej stały lub bezpośredni kontakt z osobą uprawnioną stanowią odpowiednio załączniki nr l, 2 i 3 do ww. rozporządzenia.

Nie ma ustalonych terminów na przyjmowanie wniosków; wniosek można złożyć w każdym czasie.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zapisami § 6 ww. rozporządzenia dofinansowanie wynosi:

  • dla osoby uprawnionej - nie więcej nlż 95% kosztów szkolenia;
  • dla członka rodziny osoby uprawnionej oraz osoby mającej z nią stały lub bezpośredni kontakt - nie więcej nii 90% kosztów szkolenia.

Dodatkowo, zgodnie z zapisami art. 18 ust. 3. Ustawy z dnia 19.08.2011 r. o języku migowym ( ... ) wysokość dofinansowania ze środków PFRON kosztów szkoleń (PJM, SJM, SKOGN lub tłumacza przewodnika) nie może być wyższa niż 20% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa wart. 17 ust. 1 ustawy.

 

Szczegółowe informacje o programach i zadaniach realizowanych przez PFRON, w tym zasady realizacji oraz druki wniosków dostępne są na stronie internetowej Funduszu (www.pfron.org.pl) w zakładce Programy i Zadania PFRON (Programy i zadania realizowane obecnie) oraz można je uzyskać w Opolskim Oddziale PFRON, tel. (77) 88-72-000.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikiem Oddziału Panią Danutą Muzolf - Gajda pod numerem telefonu (77) 887-20-22.