×
Wyszukaj w serwisie
×

Wsparcie programów UE - RPO WO 2014-2020

Gmina Lewin Brzeski realizuje projekt pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej – budynków OSP w Gminie Lewin Brzeski” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Niniejszy projekt polega na przeprowadzeniu programu głębokiej termomodernizacji budynków Ochotniczej Staży Pożarnej w Lewinie Brzeskim i w Skorogoszczy. W ramach zadania prowadzone są następujące prace:

Budynek OSP w Skorogoszczy:

- wymiana systemu grzewczego,

-wymiana systemu cwu,

-ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachu,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- modernizacja instalacji elektrycznej,

- wymiana armatury sanitarnej,

- wykonanie przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej.

Budynek OSP w Lewinie Brzeskim:

- modernizacja instalacji wewnętrznej c.o.,

-ocieplenie ścian zewnętrznych; ocieplenie stropodachu;

-montaż nowych bram garażowych,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

-modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej

- wymiana oświetlenia budynku na energooszczędne,

- remont posadzki pomieszczenia kotłowni,

- wymiana płytek ściennych z kamienia sztucznego,

- wyposażenie dyżurki,

- wykonanie opaski budynku,

- wykonanie przyłącza gazu wraz z instalacją c.o. gazową wraz z kotłem,

- wentylatory dachowe, garażowe,

- wymiana armatury sanitarnej toalet,

- oświetlenie zewnętrzne,

- instalacja pod przyszły system monitoringu wizyjnego,

- instalacja odgromowa wieży.

Koszt projektu to 784.360,00zł z czego dofinansowanieto 301.296,65zł

 

loga.jpeg

Gmina Lewin Brzeski

w partnerstwie ze Specjalistycznym Szpitalem
im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach

w ramach Osi priorytetowej V – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

 na lata 2014 – 2020

realizuje

projekt pn. „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze Gminy Lewin Brzeski i Gminy Branice”

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Tytuł Projektu

Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze Gminy Lewin Brzeski i Gminy Branice

Nr Umowy

RPOP.05.01.00-16-0006/18-00

Wartość Projektu

Ogółem: 2 732 293,30 zł

w tym środki z :

Unii Europejskiej  –  1 413 368,90 zł

budżetu jednostek samorządu terytorialnego  – 1 318 924,40 zł

Cele Projektu

Za cel główny projektu przyjęto wzmocnienie mechanizmów ochrony bioróżnorodności w Gminie Lewin Brzeski i Gminie Branice. Sformułowany cel główny zostanie osiągnięty poprzez cele pośrednie do których należy zaliczyć: ochronę in situ gatunków występujących na obszarach objętych projektem, ochronę pomników przyrody, niwelację antropresji poprzez wydzielenie ciągów komunikacyjnych, poprawę świadomości ekologicznej i edukację społeczną w zakresie ochrony bioróżnorodności, wzmocnienie stopnia ochrony obszaru Natura 2000 "Grądy Odrzańskie" leżącego w granicach Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, stworzenie warunków przyrodniczych do rozwoju bioróżnorodności czy utworzenie elementów o znaczeniu edukacyjnym, m.in. Centrum Edukacji Ekologicznej przy szpitalu w Branicach. Osiągnięcie wskazanych celów przełoży się na rezultaty, które dla przedmiotowego projektu stanowić będzie powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu oraz obszary, na których przywrócono lub zapewniono ochronę właściwego stanu ekosystemu o jednakowej wartości 72 641,97 ha.

Dodatkowym mierzalnym efektem projektu będzie także zatrudnienie nowego pracownika w strukturach szpitala w Branicach, który będzie miał za zadanie dbać o efekty rzeczowe projektu w parku przy szpitalu w Branicach (na terenach zielonych przy szpitalu w Branicach). Wśród niemierzalnych korzyści projektu należy wskazać wystąpienie takich zjawisk jak: poprawa stopnia skuteczności mechanizmów ochrony bioróżnorodności na obszarach Gminy Lewin Brzeski i Gminy Branice; poprawa jakości środowiska, warunków przyrodniczych i powietrza; stworzenie warunków do obcowania z przyrodą przy jednoczesnej eliminacji zagrożenia antropopresji; zahamowanie degradacji obszarów cennych przyrodniczo; poprawa świadomości społecznej w zakresie występowania i ochrony elementów przyrody; wpływ na ochronę gatunków, siedlisk i obszarów szczególnie cennych oraz zagrożonych. Pozytywne skutki projektu i wynikające z jego

realizacji korzyści będą odczuwalne przez mieszkańców Gminy Lewin Brzeski, Gminy Branice i całego woj. opolskiego, ze względu na wsparcie obszarów o charakterze ponadlokalnym.

Poprawie ulegnie jakość ich życia pod względem dostępu do lepiej zachowanej bioróżnorodności i wiedzy w zakresie jej ochrony. Z kolei Partnerzy projektu w głównej mierze zyskają możliwość lepszego korzystania z potencjałów przyrodniczych swoich terenów.

Realizacja Projektu 

W ramach realizacji projektu powstaną:

 1. 2 obiekty dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych – park w Skorogoszczy i park przy Szpitalu w Branicach,
 2. 4 siedliska/zbiorowiska roślinne objęte projektem – park w Skorogoszczy, obszar Natura 2000 „Grądy Odrzańskie”, Stobrawski Park Krajobrazowy, park przy Szpitalu w Branicach,
 3. 3 wsparte formy ochrony przyrody - obszar Natura 2000 „Grądy Odrzańskie”, Stobrawski Park Krajobrazowy oraz pomniki przyrody zinwentaryzowane w Parku w Skorogoszczy,
 4. 1 ośrodekprowadzący działalność w zakresie edukacji ekologicznej objęty wsparciem - Specjalistyczny Szpital w Branicach, który dokona adaptacji i wyposażenia budynku w celu utworzenia centrum edukacji ekologicznej,

W ramach projektu zostanie zatrudniony pracownik na jeden etat w ramach struktur Szpitalu w Branicach, którego zadaniem będzie dbanie o stan nowych nasadzeń i elementów związanych z ochroną i promocją bioróżnorodności.

 Współrealizator   projektu:

 

Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach

ul. Szpitalna 18, 48-140 Branice

tel.  77 4034302 , fax.  77 4868446

Koordynator projektu

Marcin Kulesza

Kierownik Wydziału Budownictwa i Inwestycji

Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim

e-mail:

tel. 504083496

kontakt: ul. Rynek 1, 49-340 Lewin Brzeski

 

 

loga.jpeg

INFORMACJA o realizacji projektu pn.
„Wymiana i likwidacja indywidualnych źródeł ciepła na ekologiczne
na obszarze Gminy Lewin Brzeski”

Uprzejmie informuję, że w dniu 25.09.2019r. podpisałem z Zarządem Województwa Opolskiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.5 Ochrona powietrza umowę na realizację projektu pn. „Wymiana i likwidacja indywidualnych źródeł ciepła na ekologiczne na obszarze Gminy Lewin Brzeski”, do którego mieszkańcy Gminy Lewin Brzeski złożyli deklaracje na przełomie listopada i grudnia 2018r.

Realizując założenia projektu i wytyczne RPO WO na lata 2014-2020 został opracowany Regulamin udzielania dofinansowania do wymiany i likwidacji źródeł ciepła z budżetu gminy Lewin Brzeski i środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach realizacji projektu „Wymiana i likwidacja indywidualnych źródeł ciepła na ekologiczne na obszarze Gminy Lewin Brzeski”, przyjęty Uchwałą Nr XIV/96/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 września 2019r.

Wnioskodawca, który:

 1. jest właścicielem (współwłaścicielem) nieruchomości wykorzystywanej na cele mieszkaniowe,
 2. złożył deklarację przystąpienia do projektu przygotowanego przez Gminę Lewin Brzeski w zakresie potrzeb wymiany źródła ciepła, zgodnie z wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 - działania 5.5 „Ochrona powietrza”,
 3. poddał  nieruchomość przeprowadzeniu oceny energetycznej na potrzeby ww. projektu (zadanie zrealizowane przez gminę po złożeniu deklaracji),
 4. poprzez wymianę/likwidację źródeł ciepła przyczyni się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz pyłu zawieszonego PM10,

może uzyskać dofinansowanie na zmianę systemu ogrzewania w wysokości 34% ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza, jednak nie więcej niż 3.400,00 zł oraz 66% ze środków budżetu Gminy Lewin Brzeski, jednak nie więcej niż 3.000,00 zł  - maksymalna suma dofinansowania wynosi 6.400,00 zł.

Termin realizacji zadań związanych ze zmianą systemu ogrzewania przewidywany jest na przełom III-IV kwartału 2020 roku.

Osoby, które złożyły deklaracje proszone są o zgłoszenie się do tut. Urzędu, Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, Rynek 26, pok. nr 15, tel. 77 424 66 81 w terminie do 29.11.2019 roku celem omówienia zasad dofinansowania.

Informuję, że w przypadku nieruchomości położonych na terenie miejscowości, dla których istnieje możliwość podłączenia się do sieci gazowej (Łosiów i Lewin Brzeski), dofinansowane będą przedsięwzięcia likwidacji istniejącego wysokoemisyjnego źródła ciepła i przyłączenie nieruchomość do sieci gazowej, gdy podłączenie do tej sieci jest możliwe technicznie i racjonalne kosztowo (wymiana źródła ciepła na inne niż kocioł gazowy lub na rzecz systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii, nie uzyska dofinansowania).

Burmistrz Lewina Brzeskiego

Artur Kotara

 

A3_fundusz_UE_Lewin.jpeg

 

 

 


loga.jpeg

Informujemy, iż w grudniu 2018 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Lewinie Brzeskim.

Zgodnie z podpisaną umową zakończenie inwestycji przewidziane jest w IV kwartale 2019 roku.

Koszt realizacji projektu wynosi ponad 800 tys. zł z czego 85% pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działania Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi.  


loga.jpeg

Gmina Brzeg realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Ochrona bioróżnorodności biologicznej na obszarach parkowych i wodnych na terenie Gminy Brzeg i Gminy Lewin Brzeski".

 

 


loga.jpeg

Gmina Popielów

w partnerstwie z Gminą Lewin Brzeski oraz Samorządem Województwa Opolskiego

w ramach Osi priorytetowej III – Gospodarka niskoemisyjna
Działania 3.1 Strategie niskoemisyjne
Poddziałanie 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

 na lata 2014 – 2020

realizuje

projekt pn. „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski”

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Tytuł Projektu

Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski

Nr Umowy

RPOP.03.01.02-16-0001/18-00

Wartość Projektu

Ogółem: 12 685 509,86 zł

w tym środki z :

Unii Europejskiej  –  10 782 683,38 zł

budżetu Jednostek Samorządu Terytorialnego  – 1 902 826,48 zł

Okres realizacji

Od 2018 r. – do 2020r.

Cele Projektu

Głównym celem inwestycji jest poprawa jakości życia społeczności lokalnej poprzez ograniczenie zanieczyszczenia powietrza na obszarze Aglomeracji Opolskiej, wskutek rozbudowy infrastruktury dla ruchu rowerowego oraz pieszego. Realizacja projektu umożliwi mieszkańcom gmin objętych planowanym przedsięwzięciem bezpieczne korzystanie z alternatywnego środka transportu, jakim jest rower, co spowoduje ograniczenie ruchu samochodowego a w konsekwencji przyczyni się do poprawy jakości powietrza na obszarze objętym przedmiotową inwestycją. W wyniku realizacji inwestycji  oszacowano roczny spadek emisji CO2 na poziomie 170,07 Mg/rok. Wykonanie zaplanowanych działań doprowadzi do poprawy stanu infrastruktury rowerowej, a także zwiększy bezpieczeństwo w ruchu drogowym na terenie Gmin Popielów i Lewin Brzeski. Budowa ścieżek zapewni integrację z planowanymi i istniejącymi parkingami Bike & Ride i Park & Ride oraz centrami przesiadkowymi przy stacjach kolejowych i przystankach autobusowych zwiększy  się zainteresowanie zbiorowym transportem publicznym, który umożliwi dotarcie do tzw. Rdzenia komunikacyjnego jakim jest Opole. Wzmocni to oddziaływanie projektu i pomoże osiągnąć cel jakim jest zwiększenie użycia transportu rowerowego oraz publicznego wśród mieszkańców w zakresie dojazdów do pracy, szkoły i obiektów użyteczności publicznej.

Realizacja Projektu 

W ramach realizacji projektu powstanie:

 1. ścieżka rowerowa o szerokości 2,50 m (wzdłuż dróg wojewódzkich nr 457 i 458, drogi krajowej 94, dróg gminnych w Gminie Lewin Brzeski) o łącznej długości: 20,10 km (w tym 10,0 km na terenie gminy Popielów i 10,1 km na terenie gminy Lewin Brzeski)
 2. Parking Bike & Ride na łącznie 20 stanowisk postojowych w miejscowości Popielów oraz Stobrawa
 3. oświetlenie ścieżki rowerowej w miejscach newralgicznych.

Współrealizatorzy   projektu:

 

 

 1. Gmina Popielów

        kontakt: ul. Opolska 13, 46-090 Popielów

        tel. 77 427 58 22, fax 77 427 58 38

 

 1. Gmina Lewin Brzeski

        kontakt: ul. Rynek 1, 49-340 Lewin Brzeski

        tel. 77 424 66 00, fax 77 424 66 38

 

 1. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu

        kontakt: ul. Oleska 127, 45-231 Opole

        tel. 77 459 18 00, fax. 77 458 13 52

Koordynator projektu

Gmina Popielów (Lider projektu):

Dariusz Bieniek

Podinspektor ds. Budownictwa w Urzędzie Gminy w Popielowie

e-mail:

tel. (77) 427 58 58

kontakt: ul. Opolska 13, 46-090 Popielów

 

Gmina Lewin Brzeski:

Marcin Kulesza

Kierownik Wydziału Budownictwa i Inwestycji w Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim

e-mail: m.kulesza@lewin-brzeski.pl

tel. (77) 424 66 32

kontakt: ul. Rynek 1, 49-340 Lewin Brzeski

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

loga.jpeg

Inwestycja gminna w infrastrukturę oświatową

Informujemy, iż zakończyły się roboty budowlane związane z zadaniem pn. „Przebudowa i adaptacja na cele edukacyjno – kulturalne zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Skorogoszczy.

Obiekt został oddany do użytkowania w dniu 31.08.2018 roku, a już 3 września br. w placówce odbyła się Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2018/2019. Życzymy wszystkim uczniom i nauczycielom zadowolenia z użytkowania nowego skrzydła szkolnej placówki.

 

Koszt realizacji projektu wyniósł ponad 4 mln złotych z czego 62,44% pochodziło ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Projekt był współfinasowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działania Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury, poddziałania Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej.

 

 


loga.jpeg


Gmina Lewin Brzeski zakończyła w dniu 12.09.2018r. realizację zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 dotyczącego Poprawy efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej PSP w Łosiowie.

Przedmiotem projektu była kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łosiowie w ramach której wykonane zostały następujące prace: głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej wraz z wymianą wyposażenia tego obiektu na energooszczędne w tym m.in.: ocieplenie obiektu, wymiana okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne, przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji, instalacja OZE, instalacja systemów chłodzących, w tym również z OZE.

Koszt projektu to 1 280.642,95zł a kwota dofinansowania wyniosła 683.942,65zł
 

 

 


info-1.jpeg
info-2.jpeg
info-3.jpeg
na stronę internetową kwiecień-1.jpeg

 

 


RPO+OPO+EFS.jpeg

Realizowane projekty współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020:

Gmina Lewin Brzeski realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Ochrona in situ gatunków roślin i zwierząt wraz z ochroną i odbudową zdegradowanego terenu zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Lewin Brzeski” oraz budową i modernizacją infrastruktury towarzyszącej”.

Celem projektu jest wzrost ochrony bioróżnorodności w regionie poprzez ochronę in situ gatunków roślin i zwierząt wraz z ochroną i odbudową zdegradowanego terenu zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Lewin Brzeski” oraz budową i modernizacją infrastruktury towarzyszącej.

Planowane efekty:

 1. oczyszczone dno, oskarpowane i ofaszynowane brzegi starorzecza Nysy Kłodzkiej,
 2. przebudowane nawierzchnie ścieżek pieszo-rowerowych,
 3. budowa oświetlenia, w tym parkowego
 4. budowa  pomostów widokowych,
 5. budowa małej wieży widokowej,
 6. montaż gniazd lęgowych wraz z  karmnikami,
 7. montaż zadaszenia dla kaczek i łabędzi,
 8. montaż elementów małej architektury,
 9. utworzenie wydzielonego  miejsca do   grillowania.

Wartość projektu: 1.022.438,39 zł

Dofinansowanie z UE: 869.072,63 zł

Styczeń  :
 

 

Luty :
 

 


Marzec :
 

 

Kwiecień :
 

 

Maj :
 

 

Czerwiec :
 

 

Lipiec :
 

 

Sierpień :
 

 

 


Gmina Lewin Brzeski realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Przebudowa i adaptacja na cele edukacyjno – kulturalne zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Skorogoszczy.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do obiektu zabytkowego objętego ochroną konserwatorską zlokalizowanego w miejscowości Skorogoszcz w Gminie Lewin Brzeski.

Planowane efekty  wsparty obiekt dziedzictwa kulturowego w miejscowości Skorogoszcz.

Wartość projektu: 4.238.389,30 zł

Dofinansowanie z UE: 2.499.163,60 zł