×
Wyszukaj w serwisie
×

„Ranga tych spraw wymaga bardzo odpowiedzialnego podejścia…”

Szanowni Państwo, mieszkańcy Gminy Lewin Brzeski.

W dniu wczorajszym, 9 marca 2017 roku, Rada Miejska w Lewinie Brzeskim podjęła strategiczną, z punktu widzenia przyszłości naszej oświaty, uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe.  

PSP Łosiów.jpeg Szkoła Podstawowa w Lewinie Brzeskim.jpeg szkoła podstawowa w Skorogoszczy.jpeg

Szkoły Podstawowe w gminie Lewin Brzeski

W ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe zawarte są m.in.  przepisy regulujące zmiany w systemie oświaty w okresie przejściowym, w którym ma nastąpić dostosowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Zasadnicza zmiana nowego ustroju szkolnego, na poziomie szkół prowadzonych przez Gminę Lewin Brzeski, polega na przekształceniu szkół podstawowych sześcioletnich w ośmioletnie szkoły podstawowe, co następuje z mocy prawa z dniem 1 września 2017 roku, i stopniowym wygaszaniu gimnazjów. Z mocy prawa z dniem 1 września 2017 roku likwiduje się klasę I, a w następnych latach kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum. Uczniowie po ukończeniu klasy VI obecnej szkoły podstawowej, zamiast stać się uczniami klasy I gimnazjum, w bieżącym roku szkolnym otrzymają promocję do klasy VII ośmioletniej szkoły podstawowej, w następnym roku przechodzą do klasy VIII i po jej ukończeniu stają się absolwentami szkoły podstawowej.

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe dają wiele możliwości przekształcenia dotychczasowego gimnazjum. W naszej gminie, o czym jesteśmy przekonani, przyjęliśmy optymalne rozwiązanie polegające na włączeniu dotychczasowych gimnazjów do ośmioletnich szkół podstawowych.  Z dniem włączenia gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej z mocy prawa nauczyciele dotychczasowego gimnazjum stają się nauczycielami ośmioletniej szkoły podstawowej. Dotyczy to również pracowników dotychczasowego gimnazjum, którzy nie są nauczycielami. Z dniem tym dyrektor dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej staje się dyrektorem ośmioletniej szkoły podstawowej, a dyrektor dotychczasowego gimnazjum staje się wicedyrektorem ośmioletniej szkoły podstawowej.

Podjęta przez Radę Miejską uchwała przewiduje włączenie gimnazjów do ośmioletnich szkół podstawowych z dniem 1 września 2017 roku oraz rozpoczęcie kształcenia w klasie I ośmioletniej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2017/2018.

Mając na względzie stworzenie optymalnych warunków nauki zakładamy, że docelowo ośmioletnia szkoła podstawowa w Łosiowie funkcjonowała będzie w jednym budynku przy ul. J. Słowackiego 9. Również w Skorogoszczy po okresie przejściowym ośmioletnia szkoła podstawowa funkcjonowała będzie w jednym budynku przy ul. Zamkowej 6.

Problem spełnienia wymogu funkcjonowania ośmioletniej szkoły podstawowej w jednym budynku dotyczy Lewina Brzeskiego. Przewidywana liczba oddziałów w ośmioletniej szkole podstawowej w Lewinie Brzeskim nie pozwoli na skupienie całej szkoły w jednym obiekcie, przy założeniu, że nauka we wszystkich oddziałach będzie się odbywała na jedna zmianę. Wobec powyższego zakładamy, że klasy młodsze będą uczyły się w obiekcie przy ul. Kościuszki, natomiast klasy starsze w budynku przy ul. Zamkowej. Wolne pomieszczenia dydaktyczne w budynku przy ul. Kościuszki zostaną zagospodarowane na cele oświatowe.

Ponadto podjęta uchwała określa plan sieci szkół podstawowych, granice ich obwodów oraz ich siedziby w okresie przejściowym, a także plan sieci oraz granice obwodów dla klas dotychczasowych gimnazjów włączonych do ośmioletnich szkół podstawowych.

Ustalona uchwałą sieć placówek szkolnictwa podstawowego, granice obwodów ośmioletnich szkół podstawowych, warunki nauki, wychowania i opieki, warunki dowozu uczniów do szkół nie ulegną pogorszeniu. Natomiast z uwagi na już podjęte działania adaptacyjne w Łosiowie i inwestycyjne w Skorogoszczy warunki pobytu uczniów w tych szkołach zdecydowanie poprawią się. Podobnie poprawią się warunki nauki w Lewinie Brzeskim. Nauka na wszystkich poziomach ośmioletnich szkół podstawowych odbywała się będzie na jedną zmianę.

W Lewinie Brzeskim w budynkach przy ul. Kościuszki oraz Zamkowej działały będą odrębne świetlice szkolne, odrębne biblioteki szkolne z księgozbiorami dostosowanymi do poziomu klas uczących się w tych budynkach. Również nadzór kierowniczy i pedagogiczny będzie stale zapewniony w każdym obiekcie. Wyklucza się możliwość przemieszczania się uczniów pomiędzy budynkami w Lewinie Brzeskim.

 

Szanowni Państwo.

Sprawy reformy oświaty gminnej, nad którymi pracowali dyrektorzy szkół, moi pracownicy oraz  Rada Miejska w Lewinie Brzeskim, i które znalazły odzwierciedlenie w podjętej uchwale, jako Burmistrz traktuję priorytetowo. Ranga tych spraw wymaga bardzo odpowiedzialnego podejścia ze strony wszystkich podmiotów działających w obszarze oświaty – z mojej strony jako Burmistrza, ze strony dyrektorów szkół, nauczycieli i wszystkich pracowników placówek oświatowych, oraz ze strony Rady Miejskiej jako organu stanowiącego. Podjęta przez Radę Miejską w dniu wczorajszym uchwała jest właśnie odzwierciedleniem takiego odpowiedzialnego i przemyślanego działania. Warto tu dodać, że założenia zawarte w uchwale zostały pozytywnie zaopiniowane przez Opolskiego Kuratora Oświaty, który z mocy prawa skupiał się przede wszystkim na proponowanych warunkach nauki, wychowania i opieki naszych dzieci. Jako Burmistrz mam tę ogromną satysfakcję, że w sprawach tak ważnych jak oświata, jak wychowanie i edukacja naszych dzieci, potrafimy mówić jednym głosem, cieszę się, że  w Gminie Lewin Brzeski dyskutując o faktach, i nie rzadko spierając się na argumenty, potrafimy wypracować rozwiązania najbardziej korzystne dla naszych mieszkańców, a w tym konkretnym przypadku, dla naszych dzieci i naszej młodzieży. Dlatego też pragnę dzisiaj wszystkim zaangażowanym w te sprawy serdecznie podziękować.

Burmistrz Lewina Brzeskiego

Artur Kotara