×
Wyszukaj w serwisie
×

Konferencja prasowa Opolskiego Kuratora Oświaty

W dniu 24 marca 2017r w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim odbyła się konferencja prasowa Opolskiego Kuratora Oświaty – Michała Sieka. W spotkaniu z mediami uczestniczyli: Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur  Kotara , Kurator Oświaty – Michał Siek, przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Opolu: koordynator ds. reformy oświaty, zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Edukacji – Marek Wąsowski, gł. Specjalista ds. kontaktów z jednostkami samorządu terytorialnego - Robert Socha.

konferencja prasowa.jpeg

W czasie konferencji prasowej Burmistrz Artur  Kotara  poinformował media o podjętych działaniach, wdrażających założenia reformy sytemu oświaty w gminie Lewin Brzeski.

Burmistrz Artur  Kotara  poinformował, iż w ocenie dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Lewin Brzeski, skutki kadrowe wprowadzanej reformy nie powinny być niekorzystne dla naszych nauczycieli.

„Niewątpliwie – powiedział burmistrz Artur  Kotara  - skutkiem odczuwalnym dla nauczycieli będzie zmniejszenie liczby godzin ponadwymiarowych w porównaniu ze stanem obecnym. Z dyrektorami uzgodniłem, że będziemy proponować uzupełnianie etatów w innych naszych szkołach dla nauczycieli, którym będzie groziło obniżenie ich wymiaru zatrudnienia lub zwolnienie.

Trudniejsza sytuacje będzie w szkołach w Skorogoszczy (PSP i Gimnazjum), gdyż tu nauczyciele obecnego gimnazjum w 80% nie mają pełnego zatrudnienia, stąd obniżenie wymiaru zatrudnienia nawet  o 2 lub 3 godziny będzie dla danego nauczyciela trudne do przyjęcia. Nie można tu też wykluczyć jednostkowych zwolnień nauczycieli. Prace nad sytuacją kadrową danej placówki, czyli ośmioletniej szkoły podstawowej w Lewinie Brzeskim, Łosiowie i Skorogoszczy (do których włączone zostaną z dniem 1 września 2017 roku gimnazja) mają na celu wskazanie nauczycielom kwalifikacji, na które, jak przewidujemy, będzie zapotrzebowanie po okresie przejściowym wdrażanej reformy. Już dziś nastąpił znaczny wzrost aktywności nauczycieli w uzupełnianiu swoich kwalifikacji, gdyż przed dwoma laty, rozważając zamiar utworzenia w Skorogoszczy i w Łosiowie zespołów szkół, wskazywaliśmy na zagrożenia utrzymania pełnego zatrudnienia związane z malejącą liczbą dzieci i oddziałów w gimnazjach w tych miejscowościach. Dodatkowe wydatki związane z wdrażaniem reformy w zasadzie będą dotyczyły spraw inwestycyjnych w Skorogoszczy i w Łosiowie. W Lewinie Brzeskim nie przewiduje się większych wydatków inwestycyjnych poza ewentualną adaptacją wolnych pomieszczeń obecnej szkoły podstawowej dla potrzeb Biura Obsługi Wspólnej, które zamierzam tam przenieść. - kontynuował Artur  Kotara .

W Skorogoszczy planowane jest wykonanie adaptacji pomieszczeń starej zabytkowej powozowni przyległej do obecnie funkcjonującej nowej części szkoły podstawowej – projekt został już wcześniej opracowany przy udziale dyrektorów szkoły podstawowej i gimnazjum pod kątem połączenia tych placówek w zespół szkół, co było podyktowane drastycznie malejącą liczbą uczniów Gimnazjum w Skorogoszczy. Obiekt po gimnazjum zamierzamy przeznaczyć na cele społeczne – o ostatecznym przeznaczeniu obiektu zdecyduje lokalna społeczność. Wyposażenie po gimnazjum zostanie przeniesione do ośmioletniej szkoły podstawowej. Koszt adaptacji powozowni na szkołę wyniesie około 4.3 mln zł, z czego 2,5 mln. pozyskaliśmy z Aglomeracji Opolskiej natomiast 1,8 mln to środki własne gminy. Zadanie rozpoczynamy w bieżącym roku i przewidujemy je zakończyć w sierpniu 2018 roku.

W Łosiowie planujemy adaptację małej salki gimnastycznej na pomieszczenia dydaktyczno-wychowawcze – działania te planowaliśmy już wcześniej  przy udziale dyrektorów szkoły podstawowej i gimnazjum pod katem połączenia tych placówek w zespół szkół, co było podyktowane drastycznie malejąca liczbą uczniów Gimnazjum w Łosiowie. Obiekt po gimnazjum planujemy przeznaczyć na utworzenie przedszkola, które obecnie funkcjonuje  w dwóch budynkach. Wyposażenie po gimnazjum zostanie przeniesione do ośmioletniej szkoły podstawowej. Niemniej jednak podkreślam, że koszt adaptacji małej salki gimnastycznej wyniesie około 330 tyś. zł, a zadanie to w całości obciąży budżet gminy w 2018 roku. Obecnie opracowaliśmy już projekt budowlany adaptacji. 

W Lewinie Brzeskim ośmioletnia szkoła podstawowa zagospodaruje obiekt obecnego gimnazjum, gdzie będą się uczyli uczniowie klas starszych. W obiekcie obecnej szkoły podstawowej pozostaną klasy młodsze. Wolne pomieszczenia obecnej szkoły podstawowej wstępnie zamierzam przeznaczyć na biura jednostki obsługującej oświatę, co może pociągnąć za sobą koszty przeniesienia Biura Obsługi Wspólnej i dostosowania pomieszczeń do potrzeb instytucji o charakterze wyłącznie administracyjnym. Ponadto w najbliższym czasie podejmę rozmowy z podmiotem prywatnym, któremu zaproponuję wykorzystanie pozostałych wolnych pomieszczeń szkoły podstawowej na prowadzenie żłobka.”  – mówił w trakcie prezentacji włodarz miasta.

Burmistrz zakończył analizę sytuacji, stwierdzając że w Gminie Lewin Brzeski wdrażana reforma w dużej mierze wpisuje się we wcześniej podejmowane i planowane działania w celu racjonalnego prowadzenia edukacji zarówno na poziomie organizacyjnym jak i wykorzystania istniejącej bazy i infrastruktury. Wskazał jednak na problem dużych kosztów wdrożenia reformy, które będą rodziły po stronie gminy wydatki dużo większe, niż te wskazane w przedstawionej analizie. Dlatego też wystąpił z prośba do Kuratora Opolskiego o zwrócenie uwagi Ministerstwa Edukacji Narodowej na chociażby częściową partycypację w ponoszonych kosztach reformy przez każdą gminę.

Po wystąpieniu burmistrza głos zabrał opolski kurator Michał Siek. Przedstawił on aktualny etap wdrażania reformy oświatowej oraz przedstawił stan uchwał składanych przez opolskie gminy, dotyczących projektów planów sieci ośmioletnich szkół podstawowych oraz obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Po przedstawieniu analizy sytuacji kurator odpowiedział na pytania uczestników konferencji.