×
Wyszukaj w serwisie
×

Bezpłatne szkolenia

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu uprzejmie informuje, iż trwa rekrutacja do udziału w projekcie: „Nowe kwalifikacje-większe możliwości” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego PODDZIAŁANIE RPO WO 2014-2020-09.02.01-Wsparcie kształcenia zawodowego.

1.W bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu mogą wziąć udział osoby dorosłe zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych bez względu na status Uczestnika/czki na rynku pracy. Wsparciem w projekcie zostaną objęte osoby zamieszkałe , pracujące, nieaktywne, jak i bierne zawodowo, w tym również osoby bezrobotne i uczące się z terenu woj. opolskiego.

2. Szkolenia kierowane są do osób dorosłych, a w szczególności:

a) osób o niskich kwalifikacjach (wykształcenie co najwyżej średnie)

b) osób po 50 roku życia

c) osób z obszarów wiejskich

3. W ramach projektu przewidziano 4 rodzaje szkoleń:

1/.Kurs „Montażysta rusztowań budowlano -montażowych metalowych”,Czas trwania: 88 godzin

Po ukończonym kursie i pozytywnie zaliczonym egzaminie przed komisją egzaminacyjną powołaną przez IMBiGS w Warszawie, uczestnik kursu otrzymuje książeczkę operatora z wpisem dotyczącym rodzaju i klasy uprawnień.

2/.Kurs: Magazynier z obsługą wózków jezdniowych, Czas trwania: 150 godzin; W tym :

moduł -magazynier z wykorzystaniem komputerów w celu nauki obsługi komputerowych programów magazynowych oraz moduł -obsługa wózków jezdniowych.

Kurs kończy się egzaminem zewnętrznym (walidacją) przeprowadzoną przez komisję państwową powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego/UDT w zakresie operatora wózka-zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń transportu bliskiego z UDT. Uprawnienia ważne bezterminowo.

3/.Kurs elektryk szkolenie na uprawnienia elektryczne: świadectwo kwalifikacji E gr. 1.; Czas trwania: 140 godzin

Kurs kończy się egzaminem zewnętrznym przeprowadzonym przez komisję URE. Pozytywne zdanie egzaminu skutkuje wydaniem uprawnień w zakresie w/w kwalifikacji.

Zajęcia odbywać się będą w trybie weekendowym

Usługi dodatkowe:

 • materiały szkoleniowe/dydaktyczne
 • badania lekarskie
 • zwrot kosztów przejazdu;
 • poczęstunek-catering

 


 

Bezpłatne kursy: "Dekarz-blacharz z uprawnieniami montażysty rusztowań, hydraulik z uprawnieniami"

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu informuje, iż trwa rekrutacja do udziału w bezpłatnym projekcie: Nowe kwalifikacje mieszkańców Aglomeracji Opolskiej - nowe możliwości dla regionu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego; Poddziałania RPO WO 2014-2020. 09.02.02 - wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej. Zajęcia rozpoczną się w maju.

1. W bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu mogą wziąć udział osoby dorosłe zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych bez względu na status Uczestnika/czki na rynku pracy. Wsparciem w projekcie zostaną objęte osoby fizyczne mieszkające na terenie Aglomeracji Opolskiej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, pracujące, nieaktywne, jak i bierne zawodowo, w tym również osoby bezrobotne i uczące się .

2. Szkolenia kierowane są do osób dorosłych, a w szczególności:

a) osób z obszarów wiejskich (obszary słabo zaludnione zgodnie ze stopniem urbanizacji ujętym w klasyfikacji DEGURBA)

b) osób o niskich kwalifikacjach (wykształcenie co najwyżej średnie)

c) osób po 50 roku życia

3. W ramach projektu przewidziano 2 rodzaje szkoleń:

1/. Kurs: Dekarz-blacharz z uprawnieniami montażysty rusztowań budowlano-montażowych metalowych.

Czas trwania: 160 godzin; w tym:

 • moduł przygotowujący do zawodu dekarz-blacharz-80 godz.
 • moduł przygotowujący do uzyskania uprawnień montażysty rusztowań budowlano- montażowych metalowych-80 godz.

Po ukończonym kursie i pozytywnie zaliczonym egzaminie przed komisją egzaminacyjną powołaną przez IMBiGS

w Warszawie, uczestnik kursu otrzymuje książeczkę operatora z wpisem dotyczącym rodzaju i klasy uprawnień.

2/. Kurs: Hydraulik-monter instalacji sanitarnych-szkolenie na uprawnienia ciepłownicze, świadectwo kwalifikacji E, gr. 2.

Czas trwania: 80 godzin, w tym:

 • zajęcia teoretyczne i ćwiczenia ze wspomaganiem komputerowym-66 godz.
 • zajęcia praktyczne-24 godz.

Kurs kończy się egzaminem zewnętrznym przeprowadzonym przez komisję URE. Pozytywne zdanie egzaminu skutkuje wydaniem uprawnień w zakresie w/w kwalifikacji.

Zajęcia odbywać się będą w trybie weekendowym

Usługi dodatkowe:

 • materiały szkoleniowe/dydaktyczne
 • badania lekarskie
 • zwrot kosztów przejazdu;
 • poczęstunek-catering

 

Więcej informacji w biurze Projektu:

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu,

ul. Małopolska 18,budynek H,lok.9-10

tel. 77 400 33 14; 77 400 33 10 ; e-mail: ;

oraz na stronie www.wzdz.opole.pl