×
Wyszukaj w serwisie
×

Ostatnie przedłużenia powierzenia stanowisk kierowniczych w oświacie

Co do zasady stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach powierza się po przeprowadzeniu konkursów. Dyrektorowi, który wygrał konkurs, stanowisko kierownicze powierza się na okres 5-ciu lat. Do stycznia tego roku, po upływie pięcioletniego okresu pełnienia funkcji dyrektora, można było przedłużyć powierzenie tej funkcji na kolejny okres pięciu lat bez przeprowadzania konkursu. Jednakże w styczniu 2017 roku weszła w życie zmiana ustawy o systemie oświaty, zgodnie z którą nie będzie już możliwości przedłużania powierzenia stanowiska kierowniczego. Wyjątek od tej zasady został określony w ustawie „Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe”, która dopuszcza przedłużenie stanowisk kierowniczych, jednakże na okres przejściowy, związany z wdrażaniem reformy oświaty, tj. do dnia 31 sierpnia 2019 roku. Przepis ten dotyczy m.in. dyrektorów, których kadencja upływa z dniem 31 sierpnia 2017 roku. W gminie Lewin Brzeski mamy dwa takie przypadki – z dniem 31 sierpnia upływa okres na który powierzono pełnienie stanowiska kierowniczego Panu Zdzisławowi Biernackiemu - Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Lewinie Brzeskim oraz Pani Jadwidze Fornal – Dyrektorowi Gimnazjum w Łosiowie.

W dniu dzisiejszym miały miejsce spotkania Burmistrza Pana Artura  Kotary  z dyrektorami tych szkół, na których omówiono możliwość przedłużenia stanowisk kierowniczych ich obecnym dyrektorom. 

Po przeprowadzonych rozmowach, oceniając wysoko dotychczasową pracę Pana Zdzisława Biernackiego i Pani Jadwigi Fornal, Burmistrz postanowił przedłużyć im pełnienie funkcji kierowniczych do końca sierpnia 2019 roku. Pan Artur  Kotara uznał, że doświadczenie oraz znajomość uwarunkowań właściwej organizacji pracy swoich szkół, dają gwarancję  prawidłowego i korzystnego dla uczniów oraz lokalnych środowisk wdrożenia zmian związanych z utworzeniem ośmioletnich szkół podstawowych w Lewinie Brzeskim i Łosiowie. Zaznaczyć tu należy, że z mocy prawa po formalnym przedłużeniu stanowisk kierowniczych Pan Zdzisław Biernacki stanie się dyrektorem ośmioletniej Szkoły Podstawowej w Lewinie Brzeskim, natomiast Pani Jadwiga Fornal wicedyrektorem ośmioletniej Szkoły Podstawowej w Łosiowie. 

Kończąc spotkania Pan Artur  Kotara  życzył zaproszonym dyrektorom dużo wytrwałości i satysfakcji z realizowanych w tym trudnym dla nas wszystkich okresie zmian w oświacie. Zapowiedział również, że zamierza spotykać się przynajmniej raz w kwartale z dyrektorami ośmioletnich szkół podstawowych, w których w okresie przejściowym funkcjonowały będą klasy dotychczasowych gimnazjów, aby monitorować proces wdrażania reformy i wspólnie z dyrektorami reagować na pojawiające się problemy.