Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja

Przypominamy, że 15.05.2017 r. mija termin płatności opłaty od posiadania psów.

Stawka obowiązująca w roku 2017 wynosi 50,00 zł za każdego psa (bez względu na wiek psa.)

Podatnikami opłaty od posiadania psów są osoby fizyczne, które są właścicielami psów.

 Opłatę  pobiera się  w  połowie stawki, jeżeli osoba  weszła w posiadanie  psa po dniu 30 czerwca  roku podatkowego.

Zwalnia się od  uiszczenia  opłaty  za jednego psa, będącego w posiadaniu  emerytów i rencistów w wieku do 65 lat włącznie, prowadzących samodzielnie  gospodarstwo domowe.

Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:

- członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pod warunkiem wzajemności;

- osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego psa;

- osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania psa asystującego;

- osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa;

- podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.