×
Wyszukaj w serwisie
×

Zmiana procedury usuwania drzew i krzewów przez osoby fizyczne - 17.06.2017

            Zgodnie z wprowadzoną od 01.01.2017r. nowelizacją ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. 2016, poz. 2134 z późń. zm.), informuję, że przepisów obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu nie stosuje się w przypadku  drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

            Nie mniej jednak ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. 2017, poz. 1074) od 17.06.2017r. właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia do Burmistrza Lewina Brzeskiego zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

1) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;

2) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;

3) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zgłoszenie musi zawierać:

 • imię i nazwisko wnioskodawcy,
 • oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte (adres nieruchomości albo nr działki ewidencyjnej i obręb),
 • rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin w celu ustalenia, odpowiednio:

 1. nazwy gatunku drzewa;
 2. obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
  1. posiada kilka pni - obwodu każdego z tych pni,
  2. nie posiada pnia - obwodu pnia poniżej korony drzewa.

i z oględzin sporządza protokół.

W terminie 14 dni od dnia oględzin Burmistrz Lewina Brzeskiego może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw wobec usuwanego drzewa.

Usunięcie drzewa może nastąpić jedynie w przypadku, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w wyznaczonym terminie.

Burmistrz Lewina Brzeskiego, może przed upływem terminu 21 dni, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Burmistrz Lewina Brzeskiego może wnieść sprzeciw w przypadku:

 1. lokalizacji drzewa:
  1. na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
  2. na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  3. na terenach objętych formami ochrony przyrody,
 1. spełnienia przez drzewo kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody, kierując się potrzebą ochrony drzew i krzewów ze względu na ich wielkość, wiek, pokrój i znaczenie historyczne, a odnośnie tworów przyrody nieożywionej - ze względu na ich znaczenie naukowe, estetyczne i krajobrazowe, określonych w rozporządzeniu właściwego Ministra do spraw środowiska,

Burmistrz Lewina Brzeskiego, wnosi sprzeciw:

 1. jeżeli zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na usunięcie;
 2. w przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia.

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, Burmistrz, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.