×
Wyszukaj w serwisie
×

Rada Miejska w Lewinie Brzeskim udzieliła absolutorium Burmistrzowi

          Podczas XXXIV sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim radni głosowali nad uchwałą w sprawie udzielenia Burmistrzowi Arturowi  Kotarze absolutorium z tytułu wykonania zeszłorocznego budżetu.

Burmistrz w czasie sesji przedstawił radnym sprawozdanie z wykonania budżetu i sprawozdanie finansowe gminy Lewin Brzeski za 2016 rok.

DSC_0014.jpeg

Po przyjęciu tej uchwały radni udzielili Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania zeszłorocznego budżetu. Absolutorium udzielono 14 głosami, nieobecny był jeden radny.

DSC_0030.jpeg

Budżet Gminy Lewin Brzeski na 2016  rok został przyjęty Uchwałą Nr XIV/143/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia  29 grudnia  2015 r.  i został zrealizowany w sposób poprawny. Potwierdzają to pozytywne opinie o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 r. wydane przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej i Regionalną Izbę Obrachunkową.    

Udzielenie absolutorium to jedno z najważniejszych zadań Rady Miejskiej. Absolutorium to ustawowo określony sposób kontroli Rady Miejskiej nad wykonywaniem budżetu przez Burmistrza a jednocześnie jest wyrazem rocznej oceny działalności Burmistrza w zakresie realizacji budżetu.

Podejmując uchwałę udzielającą burmistrzowi absolutorium, radni stwierdzają, iż działania budżetowe podejmowane w danym roku prowadzone były zgodnie z wysokością planów przy zachowaniu przepisów prawa  i celowości tych planów.

W czasie sesji burmistrz złożył podziękowania obecnemu na sesji sołtysowi Alojzemu Witoniowi za sprawowanie funkcji sołtysa Wronowa w kadencji 2013-2017. Burmistrz Lewina Brzeskiego Podziękował również za pracę na rzecz społeczności lokalnej, skuteczną realizację działań i inicjatyw służących rozwojowi sołectwa, sumienne wykonywanie wszystkich zadań w trosce o mieszkańców oraz czuwanie nad estetyką sołectwa.

DSC_0054.jpeg

Praca sołtysa wymaga dużego poświęcenia i zaangażowania w sprawy lokalnej społeczności. Odpowiedzialność jaka spoczywa na sołtysie jest wielka, bowiem to on jest najbliżej społeczności lokalnej, najbardziej dostrzega jej potrzeby i przekazuje je. 

Kończący kadencję sołtys przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności.

Kolejne posiedzenie Rady Miejskiej odbędzie się już po wakacjach.