×
Wyszukaj w serwisie
×

Kolejne miejsce rekreacji i wypoczynku w Lewinie Brzeskim gotowe

Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 4 sierpnia br. nastąpiło zakończenie zadania pn.  „Ochrona in situ gatunków roślin i zwierząt wraz z ochroną i odbudową zdegradowanego terenu zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Lewin Brzeski” oraz budową i modernizacją infrastruktury  towarzyszącej”. Natomiast w dniu 10 sierpnia odbyło się uroczyste otwarcie tego jakże pięknego miejsca do wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców Lewina Brzeskiego i okolic. Swoją obecnością zaszczycili nas m.in: Pani Liliana Armatys, reprezentująca Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych oraz Pan Bartłomiej Kastelik nadleśniczy Nadleśnictwa Brzeg. Po uroczystym przecięciu wstęgi zaproszeni goście udali się na spacer po zespole przyrodniczo-krajobrazowym „Lewin Brzeski”, gdzie mogli z bliska przekonać się o pięknie tego miejsca.

Zakres robót obejmował:

- odmulenie 3205 m3 zbiornika wodnego,

- faszynowanie 763 m skarp,

- budowa 4 szt. pomostów,

- budowa 1 szt. wieży widokowej,

- remont 3128 m2 ścieżek rekreacyjnych o nawierzchni z BA,

- wykonanie 198 m2 nawierzchni szutrowej,

- budowa oświetlenia parkowego 30 szt. lamp,

- budowa 221 m2 chodnika przy DW 458 ,

- remont przepustu drogowego,

- montaż elementów małej architektury: ławki parkowe i kosze na śmieci,

- montaż 30szt. budek lęgowych,

- zadaszenia dla kaczek / łabędzi – 2 szt.,

- sadzenie drzew i krzewów,

- wykonanie monitoringu wizyjnego.

 

 

Koszt realizacji projektu wyniósł ponad 1 mln złotych z czego 85% pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Mamy nadzieję, iż mieszkańcy Lewina Brzeskiego, a także inne osoby zainteresowane wypoczynkiem na łonie natury, będą szanowały to miejsce i umiejętnie korzystały z infrastruktury jaka powstała podczas realizacji przedmiotowego projektu.

Wszelkie akty wandalizmu prosimy zgłaszać na Posterunek Policji.

Projekt był współfinasowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działania Ochrona różnorodności biologicznej.