×
Wyszukaj w serwisie
×

Oferta pracy w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim

Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim Ul. Rynek 1 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się także osoby nieposiadające  obywatelstwa polskiego, zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych, w przypadku uznania spełnienia przesłanek cytowanego artykułu),
 2. ukończone 18 lat,
 3. posiadanie wykształcenia wyższego, mile widziane  z zakresu administracji lub   prawa, oświaty,  zarządzania i marketingu, public relations, dziennikarstwo,
 4. posiadanie co najmniej 3-letniego stażu pracy zawodowej,
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 6. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. nieposzlakowana opinia,
 8. znajomość  podstawowa przepisów prawa w zakresie:
  1. ustawy o samorządzie gminnym,
  2. ustawy o pracownikach samorządowych,
  3. kodeksu postępowania administracyjnego,
  4. ustawy o dostępie do informacji publicznej,
  5. ustawy o ochronie danych osobowych,
  6. ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
 9. biegła obsługa komputera (pakiet MS Office, PowerPoint) oraz programów graficznych Corel, Photoshop.

 

2. Wymagania dodatkowe:

      1)   znajomość języków obcych : języka angielskiego w stopniu zaawansowanym w mowie  

            i piśmie, mile widziana znajomość języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym,

2)   mile widziana praktyka na stanowiskach wymagających stosowania przepisów prawa

      wskazanych wyżej w urzędzie lub poza urzędem,

3)   umiejętność redagowania pism o charakterze promocyjno-informacyjnym,

      4)   umiejętność podejmowania trudnych i szybkich decyzji oraz samodzielnego

            rozwiązywania  problemów,

      5)   umiejętność pracy w zespole,

      6)   przedstawienie pisemnej koncepcji promocji gminy i działań burmistrza.

3. Zakres zadań związanych z promocją gminy wykonywanych na stanowisku inspektora w Wydziale Oświaty i Spraw  Społecznych :

 1. Przygotowywanie materiałów promocyjnych uwzględniających w szczególności walory turystyczne i historyczne Gminy (foldery, wydawnictwa, oferty gospodarcze, strona  internetowa);
 2. przygotowywanie zaproszeń, podziękowań oraz ich szaty graficznej  - obsługa programów graficznych;
 3. przygotowanie materiałów informacyjnych o ważniejszych rozstrzygnięciach podejmowanych przez organy Gminy dla potrzeb środków masowego przekazu;
 4.  analizowanie publikacji prasowych i reagowanie na krytykę prasową dotyczącą działalności burmistrza i urzędu;
 5.  współpraca z gazetami lokalnymi, radiem, telewizją regionalną w zakresie stałego przekazywania informacji o pracy samorządu i jednostek organizacyjnych gminy;
 6. organizowanie i obsługa spotkań Burmistrza z środkami masowego przekazu, mieszkańcami Gminy, organizacjami społecznymi lub środowiskami opiniotwórczymi, celem przedstawienia założeń działań podejmowanych przez Gminę i problemów pojawiających się w powyższym procesie;
 7. opracowywanie materiałów i wydawanie biuletynów, folderów i innych materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących gminy, współpraca w tym zakresie z jednostkami organizacyjnymi gminy i innymi instytucjami;
 8. obsługa spraw wynikających z kontaktów z partnerami zagranicznymi,  nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów zagranicznych i krajowych;
 9. propagowanie zagadnień związanych w Unią Europejską ze szczególnym   uwzględnieniem przekazywania organizacjom społecznym programów i projektów unijnych;
 10. przygotowywanie i koordynacja  imprez i akcji promujących Gminę w kraju i poza granicami państwa, informujących o potencjale kulturalnym, gospodarczym, sportowym i turystycznym Gminy;
 11. współpraca z jednostkami pomocniczymi gminy w zakresie podejmowania działań promujących Gminę;

      12) udział w wystawach i targach;

      13) wykonywanie zadań związanych z funkcją reprezentacyjną Burmistrza (w tym:

            prowadzenie kalendarza imprez, świąt, uroczystości).

      14) przekazywanie informacji o działaniach gminy i burmistrza za pośrednictwem

            serwisów społecznościowych (facebook) oraz ich bieżąca aktualizacja.

  4. Informacja o warunkach pracy i płacy na danym stanowisku:

Miejsce pracy: praca w budynku Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim przy ul. Rynek 26. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Pomieszczenie pracy usytuowane na parterze, z możliwością dotarcia wózkiem inwalidzkim do stanowiska pracy. W pomieszczeniu pracy przejścia, dojścia do stanowiska pracy umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim.

Stanowisko pracy: stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i w terenie oraz bezpośrednim kontaktem z klientem. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

Zatrudnienie:  na czas określony od dnia 1.09.2017r.  z możliwością zawarcia kolejnej umowy na czas nieokreślony.

Wynagrodzenie:  zasadnicze w kategorii XII-XVI od 1.500,00 zł do 3.900,00 zł.

5. Informacja na temat wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

1)   list motywacyjny,

      2)   CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej, oryginał kwestionariusza osobowego,

 1. kopie dokumentów potwierdzające obywatelstwo polskie i ukończenie 18 roku życia,
 2. kopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z  oryginałem),
 3. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku inspektora,
 4. kopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z  oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 5. oświadczenie kandydata, że posiada pełna zdolność do czynności prawnych, oraz korzysta z pełni praw publicznych oraz, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze 1 etatu,
 7. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny,  CV muszą być podpisane i opatrzone klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 28 sierpnia 2017 roku do godz. 15.00  pod adresem:           

Urząd Miejski

 ul. Rynek 1

49-340 Lewin Brzeski

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze –  inspektor w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych”.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz z terminem testu i rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej.

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim przy ul. Rynek 1 (Ratusz pok. 11) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.lewin-brzeski.pl Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 0 77 424 66 34 lub 0 77 424 66 00.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.lewin-brzeski.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 1, 49-340 Lewin Brzeski.

                                                                                    

B u r m i s t r z

Artur Kotara

 

Ogłoszenie do pobrania: