×
Wyszukaj w serwisie
×

Pomoc materialna dla uczniów

W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem roku szkolnego, informujemy o możliwości ubiegania się o pomoc materialną dla uczniów.

Pomoc materialna przysługuje:

Pomoc materialna przysługuje:

1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. 2016 poz. 1943), a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

3.  Świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w art. 90c ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przysługują również uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

  1. stypendium szkolne
  2. zasiłek szkolny.

Stypendium szkolne  może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów, w szczególności gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

O stypendium szkolne można ubiegać się, jeśli spełnia łącznie poniższe warunki:

  1. miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514 zł netto.
  2. uczeń zamieszkuje na terenie gminy Lewin Brzeski.

Wnioski przyjmowane będą do 15 września 2017 roku,  a w przypadku słuchaczy wymienionych wcześniej kolegiów, wnioski przyjmowane do 15 października 2017 roku.

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio dokumenty potwierdzające dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku wystąpienia dochodu utraconego – z miesiąca złożenia wniosku.

Stypendia wypłacane będą na podstawie przedłożonych imiennych dokumentów potwierdzających poniesione wydatki.

Wnioski o przyznanie stypendium dostępne są w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim ul. Rynek 26 pok. nr 1.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 77 424 66 36.

Wnioski:

DOCOBJAŚNIENIA DO STYPENDIUM.doc
DOCOświadczenie do stypendium.doc
DOCXOświadczenie o miejscu zamieszkania.docx
DOCWniosek o przyznanie stypendium 2017-2018.doc
DOCWzór zaświadczenia o zarobkach.doc
DOCZałącznik do wniosku o przyznanie stypendium.doc
DOCXZgoda rodzica na złożenie wniosku.docx