×
Wyszukaj w serwisie
×

Zmiana nazw ulic – informacje dla mieszkańców

Informujemy, iż na sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim w dniu 26 września 2017r. podjęto uchwałę Nr XXXVI/323/2017 w sprawie zmiany nazw ulic w mieście Lewin Brzeski i wsi Skorogoszcz.

Nowe nazwy otrzymały następujące ulice:

  1. W mieście Lewin Brzeski:
  1. nazwę ulicy „M. Buczka” na ulicę „Węgierska”;
  2. nazwę ulicy „J. Krasickiego” na ulicę „Ignacego Krasickiego”;
  3. nazwę ulicy „Świerczewskiego” na ulicę „Hallera”.
  1. W miejscowości Skorogoszcz
  1. nazwę ulicy „Świerczewskiego” na ulicę „Brzozowa”.

Link do w/w uchwał: http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwLewinieBrzeskim/document/442070/Uchwa%C5%82a-XXXVI_323_2017


Dnia 2 października 2017r. w/w uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego pod poz. 2376, a dnia 16 października 2017r. weszła w życie.

Zmiana nazwy ulic jest wynikiem wejścia w życie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki (Dz. U. z 2016r. poz. 744, z późn. zm.).

Poniżej przedstawiamy ważne informacje dla mieszkańców oraz przedsiębiorców, którzy objęci są w/w zmianami:
1. Informacje ogólne:
• pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy ulicy dokonanej na postawie ustawy są wolne od opłat,
• zmiana nazwy ulicy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową (dowody osobiste, prawa jazdy, dowody rejestracyjne pojazdów zachowują ważność, a ich wymiana nie jest wymagana przed końcem terminu ważności dokumentu).


2. Ujawnienie w księdze wieczystej:
• celem dokonania zmian w księdze wieczystej, należy złożyć w Sądzie Rejonowym w Brzegu, przy ul. Bolesława Chrobrego 31, V Wydział Ksiąg Wieczystych - „Wniosek o wpis w księdze wieczystej”,
• we wniosku należy wskazać żądanie: „sprostowanie oznaczenia nieruchomości”,
• w treści żądania należy wpisać, iż zmiana oznaczenia nieruchomości następuje w związku z w/w uchwałą,

• do wniosku o dokonanie zmian w księdze wieczystej prowadzonej dla wyodrębnionego lokalu mieszkalnego, nie jest wymagane złożenie dodatkowych dokumentów,
• do wniosku o dokonanie zmian w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości zabudowanej budynkiem, konieczne jest pobranie w Starostwie Powiatowym w Brzegu – wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków, który należy dołączyć do wniosku,
• obowiązek złożenia wniosku o dokonanie wpisu do ksiąg wieczystych ciąży na właścicielu nieruchomości.

3. Urząd Skarbowy:
osoby fizyczne mogą wypełnić i złożyć formularz ZAP-3 lub zgłosić aktualizację danych adresowych w roku 2018 przy składaniu zeznania podatkowego za rok 2017.
Druk ZAP-3 można pobrać i złożyć w formie papierowej w Urzędzie Skarbowym w Brzegu mieszczącym się przy ul. Składowej 2 lub drogą elektroniczną poprzez wypełnienie i wysłanie formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Finansów http://www.finanse.mf.gov.pl
 

4. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEDIG):
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz posiadające zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, powinny złożyć wniosek CEIDG-1 w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim lub dowolnym innym urzędzie miasta/gminy bądź za pośrednictwem portalu nadzorowanego przez Ministerstwo Rozwoju: www.firma.gov.pl

Wniosek ten stanowić będzie jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz wskazanego Naczelnika Urzędu Skarbowego. Informacje w zakresie CEIDG można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim, ul. Rynek 26, parter - pokój nr 1, tel.: 77 424 66 36.

5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS):
osoby pobierające świadczenia powinny zgłosić zmianę danych adresowych poprzez wypełnienie i złożenie wniosku o zmianę danych osoby zamieszkałej w Polsce, tj. formularz WZD-01.
Formularz należy pobrać i złożyć w formie papierowej w Inspektoracie ZUS w Brzegu mieszczącym się w budynku przy ul. Starobrzeskiej 28c. Wypełniony formularz w wersji papierowej można także przesłać pocztą na w/w adres.
 

6. Sprawy meldunkowe:
• nie ma konieczności składania wniosku o zmianę adresu zameldowania w związku ze zmianą nazw ulic, zmiany zostały dokonane z urzędu,
• nie ma obowiązku wymiany dowodów osobistych,
• w przypadku, gdy wymagane jest przedłożenie zaświadczenia o aktualnym adresie zameldowania, należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim, ul. Rynek 26, w Wydziale Urzędu Stanu Cywilnego (Biuro Dowodów Osobistych, I piętro - pokój nr 12) stosowny wniosek o wydanie zaświadczenia, więcej informacji na ten temat uzyskać można pod nr tel.: 77 424 66  46.
 

7. Deklaracja w sprawie gospodarowania odpadami:
nie ma konieczności składania zmiany deklaracji w sprawie gospodarowania odpadami zarówno przez mieszkańców, jak i zarządców nieruchomości, zmiany dokonane zostały z urzędu, więcej informacji na ten temat uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim, ul. Rynek 1, w Wydziale Finansowo-Budżetowym, parter - pokój nr 4 lub pod nr tel.: 77 424 66 70.

8. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości:
nie ma konieczności składania informacji w sprawie podatku od nieruchomości celem aktualizacji danych adresowych, zmiany dokonane zostały z urzędu, więcej informacji na ten temat uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim, ul. Rynek 1, w Wydziale Podatkowym, parter - pokój nr 7 lub pod nr tel.: 77 424 66 33.
 

9. Banki, dostawcy energii elektrycznej, dostawcy gazu, dostawcy usług telekomunikacyjnych, telewizyjnych i internetowych, agencje ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne, zakłady pracy, przechodnie lekarskie, szkoły, przedszkola i inne:
w/w instytucje należy powiadomić o zmianie adresu poprzez wypełnienie i złożenie stosownego formularza aktualizacji danych osobowych udostępnianego przez dany podmiot, a w przypadku braku niniejszego formularza, poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej.

10. Wymiana tablic z nazwą ulicy:
za wymianę tablic z nazwami ulic odpowiada Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim – tablice zostaną zmienione.

Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim powiadomił o zmianie nazwy ulic następujące instytucje:

- Starostwo Powiatowe w Brzegu, Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg
- Urząd Statystyczny, ul. Hugona Kołłątaja 5B, 45-064 Opole

- Komisariat Policji, ul. Kościuszki 47, 49-340 Lewin Brzeski

- Usługi Wodno – Kanalizacyjne „HYDRO-LEW” sp. z o.o. Lewin Brzeski, ul. Moniuszki 8a - Ochotnicza Straż Pożarna w Lewinie Brzeskim, ul. Kościuszki 23, 49-340 Lewin Brzeski

- Brzeskie Centrum Medyczne, ul. Mossora 1, 49-301 Brzeg

- Urząd Pocztowy, ul. Pocztowa 8, 49-340 Lewin Brzeski

- Sąd Rejonowy w Brzegu Wydział Ksiąg Wieczystych, ul. Bolesława Chrobrego 31, 49-300 Brzeg

- TAURON Dystrybucja S.A. o/ Opole, ul. Marii Konopnickiej 3, 46-020 Opole

- Wydział Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim

- Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim

- Wydział Finansowo-Budżetowy Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim

- Wydział Podatkowy Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim

- Straż Miejska w Lewinie Brzeskim

 

Artur Kotara

Burmistrz Lewina Brzeskiego