×
Wyszukaj w serwisie
×

Europejskie Centrum Edukacyjne

Europejskie Centrum Edukacyjne – Europäisches Bildungszentrum Sp. Z o.o. w Opolu realizuje bezpłatny projekt aktywizacyjny „(RE)START”, w ramach umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu. Skierowany jest do 58 osób, w tym osób z niepełnosprawnością, bezrobotnych, zamieszkałych na obszarze województwa opolskiego, należących do co najmniej jednej z poniższych grup:

  • osoby powyżej 50 roku życia;
  • kobiety;
  • osoby niepełnosprawne;
  • osoby o niskich kwalifikacjach;
  • osoby długotrwale bezrobotne;
  • osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia;
  • migranci powrotni lub imigranci.

Osoby nie ujęte w powyższych punktach mogą wziąć udział w projekcie, ale nie mogą one przekraczać 10 % wszystkich uczestników.

Priorytetowo traktowane będą osoby w trudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.: osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne, o niskich kwalifikacjach, zamieszkujące tereny wiejskie, migranci, posiadające dziecko do 6 roku życia lub dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie składają formularz zgłoszeniowy osobiście w biurze projektu, drogą pocztową lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Wszelkie informacje udzielane są bezpośrednio przez Realizatora projektu, tj. Europejskie Centrum Edukacyjne – Europäisches Bildungszentrum Sp. Z o.o. w Opolu. Biuro projektu mieści się przy ulicy Szpitalnej 17a w Opolu, tel. 77 550 70 69, 77 423 22 45, e-mail: , www.eceo.pl.