×
Wyszukaj w serwisie
×

XLVIII Sesja Rady Miejskiej udzieliła absolutorium Burmistrzowi Lewina Brzeskiego

 

W dniu 21 czerwca br., podczas XLVIII sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim, Radni głosowali nad uchwałą w sprawie udzielenia Burmistrzowi Panu Arturowi Kotarze absolutorium z tytułu wykonania zeszłorocznego budżetu.

Burmistrz przedstawił Radnym sprawozdanie z wykonania budżetu oraz sprawozdanie finansowe Gminy Lewin Brzeski za 2017 rok.

Podejmując uchwałę udzielającą Burmistrzowi absolutorium, Radni stwierdzili, iż działania budżetowe podejmowane w danym roku prowadzone były zgodnie z wysokością planów przy zachowaniu przepisów prawa  i celowości tych planów. Absolutorium udzielono 13 głosami, nieobecnych było dwóch Radnych.

Budżet Gminy Lewin Brzeski na 2017 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXVII/256/2016 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 grudnia 2016 r. i został zrealizowany w sposób poprawny. Potwierdzają to pozytywne opinie o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 r. wydane przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej oraz Regionalną Izbę Obrachunkową.   

Udzielenie absolutorium to jedno z najważniejszych zadań Rady Miejskiej. Absolutorium to ustawowo określony sposób kontroli Rady Miejskiej nad wykonywaniem budżetu przez Burmistrza, a jednocześnie jest wyrazem rocznej oceny działalności Burmistrza w zakresie realizacji budżetu.

Podczas sesji Burmistrz złożył podziękowania kierownikom i pracownikom Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim oraz jednostek organizacyjnych Gminy za pracę nad realizacją budżetu, z kolei Radnym Gminnym i Sołtysom sołectw Gminy Lewin Brzeski za owocną współpracę przy wykonaniu tegoż budżetu.