×
Wyszukaj w serwisie
×

INFORMACJA O DOSTARCZANIU I WYMIANIE POJEMNIKÓW NA ODPADY

       

           Informujemy, że pojemniki do zbierania odpadów komunalnych dostarczane przez Zarząd Mienia Komunalnego- Lewin Brzeski Sp. z o.o. w ramach umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Gminą Lewin Brzeski są dostarczane przez ww. spółkę nieodpłatnie dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, którzy mają złożoną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

            Otrzymane pojemniki należy utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym. Z uwagi na to, ze pojemniki są plastikowe nie można do nich wyrzucać materiałów łatwopalnych, np. gorącego popiołu. Popiół przed wrzuceniem do pojemnika musi być wystudzony, tak aby nie dopuścić do stopienia czy zapalenia się pojemnika bądź odpadów w nim umieszczonych. Przypominamy, że pojemniki należy wystawiać do godziny 6: 00 rano w dniu wywozu odpadów, w miejscu umożliwiającym odbiór odpadów przez firmę wywozową.

            Pojemniki, które uległy naturalnemu zużyciu lub zniszczeniu, z przyczyn niezależnych od właściciela pojemnika, będą wymieniane na podstawie złożonego wniosku do tut. Urzędu Miejskiego, Rynek 26, pok. 14 i 15 (zapotrzebowanie można również zgłosić telefonicznie bądź mailowo).

            Natomiast pojemniki, które zostały zniszczone poprzez niewłaściwe użytkowanie przez właściciela, będą wymieniane za odpowiednią płatnością (w zależności od pojemności pojemnika). Nowe pojemniki można zamówić w siedzibie spółki Zarządu Mienia Komunalnego przy ul. Konopnickiej 3 w Lewinie Brzeskim.

            Przypadki kradzieży pojemników należy zgłaszać na Policję, a w następnej kolejności do Zarządu Mienia Komunalnego – Lewin Brzeski Sp. z o.o. w celu zamówienia nowego pojemnika (za odpłatnością).

 

 

Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska

Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim