×
Wyszukaj w serwisie
×

Dnia 19 listopada 2018r. ślubowanie

 

Dzień 19 listopada 2018r. to ważna data dla całej społeczności gminnej, bowiem podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbyło się ślubowanie nowo wybranych Radnych oraz wybranego na trzecią kadencję Burmistrza Lewina Brzeskiego, Pana Artura Kotary.

Sesja rozpoczęła się odśpiewaniem Hymnu Państwowego. Następnie głos zabrał prowadzący sesję – senior spośród wszystkich radnych, Pan Roman Pudło, który przywitał przybyłych gości zapewniając, iż dołoży wszelkich starań, aby ta pierwsza sesja przebiegała sprawnie i zgodnie z obowiązującym prawem, zachowując jednocześnie doniosły charakter.

Następnie Przewodniczący Komisji Wyborczej, Pan Leszek Gaweł, przedstawił wyniki wyborów do Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim.  Nowo wybrani radni zostali zaproszeni do złożenia ślubowania. Najmłodszy spośród Radnych - Pan Przemysław Ślęzak – odczytał słowa roty ślubowania: „ Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców” i kolejno wyczytywał nazwiska Radnych, którzy wypowiadali słowo „ślubuję” dodając „Tak mi dopomóż Bóg”.

Ustawowy skład Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim wynosi 15 osób. Złożenie ślubowania jest warunkiem objęcia mandatu Radnego.

Kolejnym punktem obrad był wybór Przewodniczących Stałych Komisji Rady, Sekretarza obrad, Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

Przewodniczącym Rady Miejskiej został Pan Waldemar Włodek, Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej – Pan Robert Laszuk, Sekretarzem obrad  – Pani Ilona Gwizdak, Przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Pan Przemysław Ślęzak, Przewodniczącym Komisji Rozwoju Gospodarczego – Pan Robert Laszuk, Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej – Pan Antoni Rak, Przewodniczącym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – Pani Ilona Gwizdak.

Po ukonstytuowani się Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim Przewodniczący Rady, Pan Waldemar Włodek, przejął dalsze prowadzenie obrad sesji. Poprosił Przewodniczącego Komisji Wyborczej, Pana Leszka Gaweł, o przedstawienie wyników wyborów Burmistrza Lewina Brzeskiego. Zgodnie z przeprowadzonymi wyborami Burmistrzem Lewina Brzeskiego został wybrany Pan Artur Kotara.

Następnie Pan Artur Kotara złożył ślubowanie: „Obejmując urząd Burmistrza gminy Lewin Brzeski uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy”. Ślubowanie jest warunkiem niezbędnym do objęcia urzędu Burmistrza.

Po złożeniu ślubowania, Burmistrz Lewina Brzeskiego Pan Artur Kotara,  wygłosił swoje exposé, w którym określił główne cele i zadania do realizacji w trzeciej już kadencji na tym stanowisku, podkreślając przekonanie, iż będzie to okres obfitujący zarówno w sferze rozwoju infrastrukturalnego, jak i społeczno-gospodarczego w gminie Lewin Brzeski. Burmistrz Pan Artur Kotara jeszcze raz podziękował za zaufanie, jakim został obdarzony 21 października br. – uzyskując poparcie na poziomie niemal 79% - i zaapelował do Radnych Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim o owocną i merytoryczną współpracę  dla dobra i na rzecz mieszkańców całej gminy.