×
Wyszukaj w serwisie
×

Ważna informacja

 

Ważna informacja dla użytkowników wieczystych

 gruntów Gminy Lewin Brzeski

zabudowanych na cele mieszkaniowe

Szanowni Państwo

1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się z mocy prawa w prawo własności tych gruntów. W księgach wieczystych i w ewidencji gruntów i budynków wpis własności gruntu oraz wpisu roszczenia o opłatę przekształceniową (tylko w dziale III księgi wieczystej) zostaną dokonane z urzędu, bez opłat, na podstawie zaświadczenia Burmistrza Lewina Brzeskiego. Burmistrz będzie wydawał zaświadczenia z urzędu, bez konieczności składania wniosków. Z przekształceniem wiąże się obowiązek uiszczania opłat przekształceniowych przez 20 lat, począwszy od 2019 r.. Wysokość rocznej opłaty przekształceniowej jest równa dotychczasowej opłacie rocznej za użytkowanie wieczyste. Roczną opłatę przekształceniową za rok 2019 wnosi się w terminie do 29 lutego 2020 r., roczne opłaty przekształceniowe za lata następne wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku z góry za dany rok.

Wobec powyższego proszę o nie wnoszenie w 2019 r. opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Gminy Lewin Brzeski zabudowanych wyłącznie na cele mieszkaniowe. Opłaty te zostaną zastąpione rocznymi opłatami przekształceniowymi, wskazanymi w zaświadczeniu Burmistrza Lewina Brzeskiego, które każdy z Państwa otrzyma.

Jednocześnie informuję, że właściciel gruntu może zgłosić Burmistrzowi Lewina Brzeskiego na piśmie zamiar jednorazowego uiszczenia wszystkich należnych rocznych opłat przekształceniowych kwocie pozostającej do spłaty (opłata jednorazowa).

Po uiszczeniu opłaty jednorazowo Burmistrz z urzędu wyda zaświadczenie o  wniesieniu opłaty jednorazowej, które właściciel gruntu załącza do wniosku do Sądu o wykreślenie w dziale III księgi wieczystej wpisu roszczenia o opłatę. Za wykreślenie wpisu roszczenia o opłatę przekształceniową Sąd pobierze opłatę stałą w wysokości 250 zł.

Jeżeli opłatę jednorazową zapłacą Państwo przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie, to w zaświadczeniu potwierdzającym przekształcenie znajdzie się informacja o uiszczeniu należnych opłat i Sąd nie będzie musiał wpisać  w księdze wieczystej roszczeń o opłatę.

Aby umożliwić Państwu korzystne dla Państwa uiszczenie opłaty jednorazowej  przed wydaniem z urzędu zaświadczenia o przekształceniu, Burmistrz Lewina Brzeskiego rozpocznie wydawanie zaświadczeń od 15 marca 2019 r.. Osoby zainteresowane uiszczeniem opłaty jednorazowej przed wydaniem zaświadczenia, powinny w okresie od stycznia do końca lutego 2019 r. złożyć pisemny zamiar uiszczenia opłaty jednorazowej.

   Burmistrz

Artur Kotara