×
Wyszukaj w serwisie
×

Zmiana stawki opłaty za odbiór odpadów dla mieszkańców gminy Lewin Brzeski - od 1 lutego 2019r.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Lewin Brzeski!

Uprzejmie informuję, że po analizie funkcjonowania systemu gospodarki odpadami oraz mając na uwadze rosnące ceny energii, transportu, a przede wszystkim znaczące zwiększenie stawek opłat środowiskowych (dla odpadów zmieszanych w 2018r. 140,00 zł/Mg, w roku 2019 170,00 zł/Mg i w 2020r. 220,00 zł/Mg - Rozporządzenie RM z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. 2017r. poz. 2490), obowiązek wdrożenia Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. 2017, poz. 19), skutkujące dla mieszkańców naszej gminy zbieraniem odpadów typu papier w pojemniku niebieskim jako osobnej frakcji odpadów oraz fakt, iż gmina nie może dopłacać do systemu gospodarowania odpadami, obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnym w dotychczasowej formule budzi konieczność zwiększenia stawki opłaty za odbiór odpadów dla mieszkańców.

Zważywszy na założenia ustawodawcy system gospodarowania odpadami komunalnymi zorganizowany przez gminę powinien się samofinansować, a to wiąże się z obowiązkiem ustalania wysokości opłat ponoszonych przez mieszkańców gmin - na poziomie zabezpieczającym pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy, a środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z przepisami gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

  1. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych (bezpośrednio od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lewin Brzeski);
  2. tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (w GPSZOK położonym w Lewinie Brzeskim przy ulicy Fabrycznej – oczyszczalnia ścieków, wysegregowane odpady przyjmowane są nieodpłatnie we wtorki i w czwartki w godz. od 13.00 do 17.00);
  3. obsługi administracyjnej tego systemu;
  4. wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych (5 rodzajów pojemników: w kolorze zielonym - do zbiórki szkła; w kolorze żółtym - do zbiórki tworzyw sztucznych, puszek aluminiowych; w kolorze niebieskim - do zbiórki papieru i tektury; w kolorze brązowym - do zbiórki odpadów ulegających biodegradacji, w kolorze czarnym – do zbiórki pozostałości po segregowaniu (odpady zmieszane);
  5. usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania (likwidacja dzikich wysypisk);
  6. edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (akcje sprzątania świata, ulotki dot. segregacji).

 

Stawki opłat w Gminie Lewin Brzeski ustalono w 2013 roku na podstawie analizy wyliczenia kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych dla gminy Lewin Brzeski. Stawki opłat nie były zmieniane od 2013 roku.

Do tej pory niedobór środków finansowych wynikający z różnicy pomiędzy opłatami wnoszonymi przez mieszkańców a kosztami faktycznie ponoszonymi, gmina pokrywała ze środków własnych. Obecnie system ma się bilansować sam tzn. nie można dopłacać do jego funkcjonowania z innych źródeł.

Aby zapewnić ciągłość realizacji usług dla właścicieli nieruchomości na obecnym poziomie, w celu prawidłowego zbilansowania kosztów obsługi systemu dokonano analizy kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.

 

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi  obejmują:

1

liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę

12633

stan na 30.09.2018r.

2

ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych

4235,06

Mg/rok 2017

3

koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

    2 588 926,32   

zł/rok

 

koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

    2 294 926,32   

zł/rok

 

koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych

 

koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

 

koszty obsługi administracyjnej systemu

       265 000,00   

zł/rok

 

koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi

           5 000,00   

 

koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania

         24 000,00   

       
 

Przewidywany przychód w 2018r.:

    1 804 005,28   

zł/rok

 

Zaplanowany w 2019r przychód bez podwyżki stawek:

    1 826 509,00   

zł/rok

 

Różnica w stosunku do szacowanych kosztów:

       762 417,32   

zł/rok

 

Podwyżka aktualnych stawek:

41,74

[%}

 

 

Na podstawie sporządzonej kalkulacji dokonano wyliczenia nowych stawek opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów:

1

Rodzaj nieruchomości

Ilość złożonych deklaracji

Poprzednie stawki opłat

Uchwalone nowe stawki opłat

 nieruchomości zamieszkałe odpady segregowane

[szt.]

[zł/m-c]

[zł/m-c]

1-osobowe

927

14,00

20,00

2-osobowe

1122

28,00

40,00

3-osobowe

791

39,00

55,00

4-osobowe

619

52,00

74,00

5-osobowe i więcej

422

64,00

91,00

2

 nieruchomości zamieszkałe odpady niesegregowane

 

 

 

1-osobowe

28

24,00

34,00

2-osobowe

27

38,00

54,00

3-osobowe

9

54,00

77,00

4-osobowe

10

72,00

102,00

5-osobowe i więcej

4

84,00

119,00

         

3

nieruchomości niezamieszkałe odpady segregowane

 

 

 

pojemnik 60-80l

7

11,49

16,00

pojemnik 110-120l

40

13,67

19,00

pojemnik 240l

51

22,08

31,00

pojemnik 360l

8

30,05

43,00

pojemnik 770l (wprowadzono 1100l)

9

60,52

121,00

pojemnik 1100l

23

85,69

121,00

pojemnik 5000l

0

469,33

665,00

pojemnik 7000l

0

579,64

822,00

4

nieruchomości niezamieszkałe odpady niesegregowane

 

 

 

pojemnik 60-80l

33

18,95

27,00

pojemnik 110-120l

67

22,55

32,00

pojemnik 240l

30

36,43

52,00

pojemnik 360l

3

49,58

70,00

pojemnik 770l (wprowadzono 1100l)

6

99,86

200,00

pojemnik 1100l

19

141,39

200,00

pojemnik 5000l

1

774,39

1098,00

pojemnik 7000l

0

956,41

1356,00

pojemnik 10000l

0

1229,41

1743,00

         

5

tereny rekreacyjne

Ilość złożonych deklaracji

[szt.]

Poprzednie stawki opłat

[zł]

Uchwalone nowe stawki opłat [zł]

segregowane

93

180,00

228,00

niesegregowane

6

360,00

384,00

 

 

Ryczałtowa stawka opłaty dla terenów rekreacyjnych jest ustalana jako iloczyn średniej ilości odpadów powstających na nieruchomościach, wyrażonej w liczbie pojemników oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z art.. 6 j ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Średnia ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenach rekreacyjnych wyrażona w liczbie pojemników zgodnie z regulaminem

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami [zł/m-c za pojemnik 120l]

Uchwalone nowe stawki opłat, począwszy od 2019 roku [zł]

segregowane

120 litrów odpadów/m-c

19,00

228,00

niesegregowane

32,00

384,00

 

 

Pomimo deklaracji mieszkańców o segregacji odpadów, jest ona na bardzo niskim poziomie, za co musimy ponosić dodatkowe koszty. Oszczędności w opłacie za śmieci może przynieść segregowanie zbieranych odpadów.

Dlatego też od stycznia 2019r. gmina wdroży system kontroli właściwiej segregacji odpadów, szczególnie w zabudowie wielorodzinnej, gdzie zauważono niewłaściwe praktyki mieszania frakcji odpadów, co powoduje wzrost kosztów ich zagospodarowania.

 

W związku z powyższym w celu prawidłowego zbilansowania kosztów obsługi systemu oraz utrzymania dotychczasowego poziomu odbioru odpadów z nieruchomości, apeluję do mieszkańców gminy Lewin Brzeski o segregowanie zbieranych odpadów, zgodnie z obowiązującymi zasadami.

 

Jednocześnie informuję, że w związku ze zmianą stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości nie są obowiązani do złożenia nowej deklaracji. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się na podstawie przesłanego do właścicieli nieruchomości zawiadomienia Burmistrza Lewina Brzeskiego w wysokości wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji.

Zmiana stawki opłaty za odbiór odpadów dla mieszkańców gminy Lewin Brzeski nastąpi od dnia 01 lutego br.

 

Z poważaniem

Artur Kotara

Burmistrz Lewina Brzeskiego

 

Uwaga:

Rozstrzygane w ościennych gminach kolejne przetargi skutkują podwyżkami opłat za odbiór odpadów lub nakładaniem ograniczeń w świadczeniu usług odbioru i zagospodarowania odpadów. Podwyżki dotykają każdą gminę, w której wygasły dotychczasowe umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów.