×
Wyszukaj w serwisie
×

INFORMACJA o obowiązku odśnieżania

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku (Dz. U.
z 2018r. poz. 1454 z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr XLVII/412/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 maja 2018r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Lewin Brzeskim:

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z chodników, położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Określony obowiązek powinien być realizowany przez:

  • usunięcie błota, śniegu, lodu, tak aby nie powodowało ono zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów;
  • podjęcie działań likwidujących lub ograniczających śliskość chodników;
  • usunięcie sopli lodowych i nawisów śniegu z dachów
    i gzymsów budynków niezwłocznie po ich pojawieniu się,
    w szczególności w miejscach nad wejściami i wyjściami
    z nieruchomości oraz w uczęszczanych ciągach komunikacyjnych.

Właściciel nieruchomości nie jest zobowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

Naruszenie powyższych obowiązków stanowi wykroczenie określone w art. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest zagrożone karą grzywny.