×
Wyszukaj w serwisie
×

Kontrola segregacji odpadów komunalnych

Gmina Lewin Brzeski i Zarząd Mienia Komunalnego – Lewin Brzeski Spółka z o.o. informują mieszkańców gminy, członków wspólnot mieszkaniowych i ich zarządców, że w 2019r. zwiększony będzie zakres kontroli nieruchomości pod kątem segregacji odpadów komunalnych.

Gospodarstwa domowe, które zadeklarowały segregację odpadów zostały wyposażone w pojemniki, zobowiązując się jednocześnie do segregacji odpadów zgodnie z przekazanymi zasadami.

Niejednokrotnie pracownicy obsługujący odbiór odpadów z gospodarstw domowych stwierdzali, że właściciele nieruchomości w sposób niezgodny z przyjętymi zasadami zbierają odpady komunalne, a nawet mieszają poszczególne frakcje odpadów np. szkła z plastikiem, papieru z plastikiem, zmieszanych odpadów z odpadami bio itp.

Takie działania skutkują dużo wyższą ceną zagospodarowania odpadów na składowisku lub u recyklera, ponieważ zmieszane frakcje odpadów są traktowane jako odpady niesegregowane.

W związku z powyższym w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w segregacji odpadów komunalnych, na pojemniki będą przyklejane naklejki „zła segregacja 1”, sporządzona zostanie dokumentacja fotograficzna i protokół. Dokumentacja wraz z pouczeniem zostanie przekazana właścicielowi nieruchomości bądź zarządcy nieruchomości, a odpady umieszczone w pojemnikach niezgodnie z zasadami segregacji będą odbierane jako niesegregowane.

Kolejne przypadki niewłaściwego segregowania odpadów skutkować będą przyklejeniem do pojemnika kolejnej naklejki z napisem „zła segregacja 2”, sporządzeniem ponownie dokumentacji fotograficznej i protokołu. W tym przypadku dokumentacja zostanie ponownie przekazana właścicielom nieruchomości bądź ich zarządcom oraz Gminie Lewin Brzeski celem podjęcia czynności, które mogą skutkować nałożeniem mandatu bądź skierowaniem wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego,

W sytuacji powtarzających się przypadków stwierdzonej nieprawidłowej segregacji, wobec właściciela może zostać wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do  wydania  decyzji określającej wyższą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jak dla gospodarstwa domowego zbierającego odpady w sposób nieselektywny.

Przypomina się o obowiązujących w Gminie Lewin Brzeski zasadach segregacji odpadów.