×
Wyszukaj w serwisie
×

Gmina Lewin Brzeski realizuje operację współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej

                                           

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary  wiejskie”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i  Rozwoju Wsi

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Gmina Lewin Brzeski informuje, że w ramach Planu operacyjnego na lata 2018-2019, jako Partner Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, realizuje operację pod nazwą: „Spotkanie podnoszące wiedzę na temat nowoczesnych technologii wykorzystywanych przy hodowli bydła i w produkcji mleka w wybranym gospodarstwie rolnym”.

Cel operacji: Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym innowacji na obszarach wiejskich. Dodatkowo poznanie walorów historyczno-przyrodniczych trasy prowadzącej do gospodarstwa rolnego znajdującego się na terenie gminy Lewin Brzeski.

Działanie 13: Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Cel KSOW: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Priorytet 6: Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

Wysokość kosztów kwalifikowanych: 3 993,15 zł

Termin realizacji: 1 maja – 31 października 2019r.

Ilość uczestników: 100 osób.

Przewidywane efekty: Zdobycie przez uczestników operacji  wiedzy na temat produkcji mleka i hodowli bydła. Długofalowy rozwój obszarów wiejskich z aktywnym uczestnictwem młodzieży.  Podniesienie jakości życia na terenie gminy Lewin Brzeski.

 

Szczegółowe informacje dotyczące KSOW oraz możliwość zarejestrowania się jako Partner KSOW znajdują się na portalu internetowym http://ksow.pl

Link do strony internetowej Komisji dot. EFRROW https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_pl