×
Wyszukaj w serwisie
×

Radni Rady Miejskiej udzielili Burmistrzowi absolutorium

W dniu 18 czerwca br., podczas XI sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim, Radni głosowali nad uchwałami w sprawie udzielenia wotum zaufania oraz w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

W 2019 roku po raz pierwszy władze samorządowe, zgodnie z ustawą z dnia 11 stycznia 2018r.  o zmianie niektórych  ustaw  w  celu  zwiększenia  udziału  obywateli  w  procesie  wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 130), mają obowiązek przygotowania i przedstawienia Radzie Miejskiej rocznego raportu o stanie jednostki samorządu terytorialnego za rok ubiegły. Raport o stanie Gminy Lewin Brzeski za rok 2018 przedstawiony przez Burmistrza, ma pełnić funkcję sprawozdania z funkcjonowania Gminy Lewin Brzeski za 2018r. w szczególności z realizacji polityk, strategii, programów, uchwał, budżetu i realizacji zadań i kompetencji należących do jednostki samorządu terytorialnego jaką jest Gmina Lewin Brzeski. Ma również na celu zapewnienie Radnym i Mieszkańcom Gminy wiedzy na temat gminy, jej działań w obszarze zadań wyznaczonych przepisami prawa. Ocena działań jest wyrażona przez radnych w formie głosowania nad udzieleniem Burmistrzowi wotum zaufania.

Po przedstawieniu przez Burmistrza Raportu o stanie gminy za 2018 rok i przeprowadzonej debacie, Radni jednogłośnie (przy 2 nieobecnych Radnych) udzielili Burmistrzowi Lewina Brzeskiego Panu Arturowi Kotarze wotum zaufania.

Kolejno Burmistrz przedstawił Radnym sprawozdanie z wykonania budżetu oraz sprawozdanie finansowe Gminy Lewin Brzeski za 2018 rok.

Budżet Gminy Lewin Brzeski na 2018 rok został przyjęty Uchwałą Nr XL/353/2017 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 21 grudnia 2017 r. i został zrealizowany w sposób poprawny. Potwierdzają to pozytywne opinie o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 r. wydane przez Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisję Rozwoju Gospodarczego, Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej oraz Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu.  

Podejmując uchwałę udzielającą Burmistrzowi absolutorium, Radni stwierdzili, iż działania budżetowe podejmowane w danym roku prowadzone były zgodnie z wysokością planów przy zachowaniu przepisów prawa  i celowości tych planów. Absolutorium udzielono jednogłośnie 13 głosami, nieobecnych było dwóch Radnych.

Udzielenie absolutorium to jedno z najważniejszych zadań Rady Miejskiej. Absolutorium to ustawowo określony sposób kontroli Rady Miejskiej nad wykonywaniem budżetu przez Burmistrza, a jednocześnie jest wyrazem rocznej oceny działalności Burmistrza w zakresie realizacji budżetu.

Podczas sesji Burmistrz złożył podziękowania kierownictwu, kierownikom i pracownikom Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim oraz kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy za pracę nad realizacją budżetu, z kolei Radnym Gminnym i Sołtysom sołectw Gminy Lewin Brzeski za owocną współpracę przy wykonaniu tegoż budżetu.