×
Wyszukaj w serwisie
×

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tymczasowo nieczynny

Burmistrz Lewina Brzeskiego informuje, że z dniem 02.09.2019r. zostanie tymczasowo zamknięty Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lewinie Brzeskim (GPSZOK), zlokalizowany na ul. Fabrycznej w Lewinie Brzeskim, na terenie oczyszczalni ścieków.

Zamknięcie GPSZOK podyktowane jest realizacją projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Lewinie Brzeskim”, w ramach Osi priorytetowej V – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 na podstawie zawartej umowy nr RPOP.05.02.00-16-0003/18-00 z dnia 12.12.2018r. z Województwem Opolskim.

Dla osób, które będą potrzebowały pozbyć się odpadów wielkogabarytowychi biodegradowalnych istnieje możliwość odbioru tego rodzaju odpadów na zgłoszenie telefoniczne. Termin, miejsce odbioru odpadów oraz rodzaj zbieranych odpadów należy uzgodnić telefonicznie z pracownikami podmiotu odbierającego odpady tj. Zarządem Mienia Komunalnego – Lewin Brzeski Sp. z o.o. pod numerem tel. 515 473 478.

Termin zakończenia realizacji przedmiotowego projektu i otwarcia zmodernizowanego GPSZOK przewidywany jest na początek grudnia 2019r.

DOCXinformacja o projekcie i o zamknięciu pszoku.docx