×
Wyszukaj w serwisie
×

Klub Seniora w ramach programu Senior+

Burmistrz  Lewina  Brzeskiego Artur Kotara informuje, że w Lewinie Brzeskim zostanie utworzony Klub Seniora, który zostanie dofinansowany z rządowego programu "Senior +" przy współudziale gminy Lewin Brzeski. Zadanie to zostało powierzone Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, który reprezentuje kierownik Alicja Cieślik. W 2019 r. Gmin Lewin Brzeski złożyła wniosek do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie z programu wieloletniego "Senior +” na lata 2015-2020. Klub Seniora mieścić się będzie w Miejsko-Gminnym Domu Kultury w Lewinie Brzeskim. Będzie to pierwszy Klub, którego celem jest w szczególności zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) przez umożliwienie korzystania z ofert na rzecz społecznej aktywizacji, w tym prozdrowotnej w zakresie aktywności ruchowej, a także oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. Klub Seniora działalność rozpocznie w Lewin Brzeski od 1 stycznia 2020roku. 

Seniorzy zainteresowani uczestnictwem w Klubie Seniora proszeni są o zgłaszanie się do tut. Ośrodka Pomocy Społecznej w celu rekrutacji oraz wypełnienia wymaganej deklaracji uczestnictwa, a także uzyskania wszelkich informacji dotyczących działalności Klubu.

Nabór na stanowisko Koordynator – Animator Klubu Senior+

Koordynator – Animator Klubu "Senior+"

Wymiar etatu: ok. 60 godzin miesięcznie 

1. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie,

b) wykształcenie min. średnie,

c) posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

d) brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,

f) nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:

a) szerokie umiejętności w zakresie animacji społecznej,

b) umiejętność pracy w grupie oraz samodzielnej organizacji pracy własnej,

c) odpowiedzialność za powierzone zadania,

d) umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących,

e) wysoka kultura osobista,

f) miłe usposobienie, empatia,

g) dyspozycyjność,

h) komunikatywność, sumienność, obowiązkowość oraz uczciwość.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) przygotowanie oraz realizacja planu działalności klubu,

b) opracowywanie scenariuszy oraz organizowanie przedsięwzięć kulturalnych i środowiskowych,

c) motywowanie środowiska seniorów do wspólnego spędzania czasu wolnego i zwiększanie udziału w życiu społecznym,

d) udział w działalności edukacyjnej, kulturalnej i rekreacyjnej klubu,

e) nawiązywanie i utrzymywanie stałej współpracy z instytucjami, firmami i innymi organizacjami,

f) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - promocja zdrowego trybu życia,

g) propagowanie kultury i sztuki,

h) promocja Gminy Lewin Brzeski.

5. Wymagane dokumenty:

a) życiorys zawodowy (CV),

c) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, umiejętności, kwalifikacje,

d) kopie świadectw pracy dokumentujących staż pracy,

e) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

f) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za umyślne przestępstwa skarbowe,

g) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji następującej treści:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływy takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016)".

Wszystkie oświadczenia oraz życiorys zawodowy (CV) muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać na adres:

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rynek 26, 49-340 Lewin Brzeski w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Koordynator – Animator Klubu Senior+”. Dokumenty należy złożyć do 30 listopada 2019r. Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie www.scksztum.pl

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim zastrzega sobie prawo odwołania naboru bez podania przyczyny. Zatrudnienie od 01 stycznia 2020r.

 

Alicja Cieślik