×
Wyszukaj w serwisie
×

LEŚNE SKRZATY- TO MY!!!

Uczniowie klasy 4 i 8 Publicznej Szkoły Podstawowej  w Łosiowie 10 października 2019 r. uczestniczyli w zajęciach edukacyjno-terenowych w Stobrawskim Parku Krajobrazowym w Ładzy, Nadleśnictwie Kup i Oczyszczalni Ścieków w Lewinie Brzeskim. Celem wycieczki było poznanie  bioróżnorodności fauny i flory oraz  form i sposobów ochrony środowiska w regionie. Wyjazd był również okazją do zapoznania uczniów ze ścieżką kształcenia pracowników w/w obiektów. Młodzież miała możliwość wziąć udział, w tych niecodziennych zajęciach nieodpłatnie, dzięki sfinansowaniu wynajmu autokaru przez Burmistrza Lewina Brzeskiego, ze środków przeznaczonych na ochronę środowiska.

Pierwszym przystankiem  w podróży była wizyta w Oczyszczalni Ścieków w  Lewinie Brzeskim. Prowadzący zaprezentował budowę oraz sposób funkcjonowania obiektu. Wizyta ta uzmysłowiła zwiedzającym, jakie są skutki zanieczyszczenia wody.

Następnym punktem była lekcja w Izbie Leśnej w Nadleśnictwie Kup. Uczniowie spotkali się tam z panem leśnikiem, który oprócz interesujących historii o roślinach i zwierzętach lasu, przybliżył także legendę o św. Hubercie. Uczestnicy wyprawy odwiedzili pomieszczenia z wystawami o tematyce leśnej i przyrodniczej.

Na sali edukacyjnej Stobrawskiego Parku Krajobrazowego w Ładzy, uczniowie z wielkim zainteresowaniem wysłuchali prelekcji, dotyczącej bioróżnorodności i walorów przyrodniczo-krajobrazowych regionu.

Następnym punktem wycieczki były  zajęcia w terenie. Ósmoklasiści przeszli na ścieżkę edukacyjną „Na wydmach”, na której odbyły się skorelowane ćwiczenia z geografii, biologii, fizyki.

Uczniowie w ramach lekcji geografii :

 • wyszukiwali z różnych map tematycznych informacje dotyczące SPK,
 • odczytywali współrzędne geograficzne: Opola, Brzegu, Ładzy, Skorogoszczy i Łosiowa,
 • zaznaczali na mapach konturowych powyższe miejscowości oraz obszar SPK,
 • mierzyli za pomocą tyczki - wysokość wydmy i sosny,
 • rysowali przekrój poprzeczny i profil wydmy,
 • wyznaczali kierunek północny za pomocą za pomocą kompasu i obserwacji terenu.

W ramach lekcji biologii:

 • za pomocą klucza do oznaczania roślin określali różnorodność gatunkową roślin, porastających dwa sąsiednie i zróżnicowane siedliska; suche piaszczyste wydmy oraz wilgotną gliniastą nieckę u podnóża wydm,
 • w muzeum przyrodniczym zapoznali się z gatunkami fauny i flory zasiedlającej tereny parku ich wymaganiami życiowymi, ekologicznymi zależnościami w łańcuchach troficznych.

W ramach lekcji fizyki:

 • wyznaczali prędkość średnią toczącej się piłki, dokonując wcześniej pomiaru drogi jaką pokonała piłka i czasu trwania ruchu piłki,
 • omawiali opory ruchu piłki,
 • podawali przykłady zjawisk fizycznych występujących w otaczającej ich przyrodzie.

Czwartoklasistów przewodnik zaprosił na ścieżkę dydaktyczną w okolicy Ładzy. Dzieci w sposób poglądowy poznały piętra lasu. Obserwowały  roślinność, a także zwierzęta zamieszkujące obszar. Rozpoznawały rodzime gatunki drzew oraz poznały  wiele obcych i nierzadko sędziwych okazów flory. Młodych turystów zachwyciła swoimi rozmiarami i dostojeństwem najstarsza w Polsce sosna wejmutka.

Zajęcia terenowe to możliwość zapoznania się z rzadko spotykanymi elementami przyrody ożywionej i nieożywionej, a także przyjrzenia się z bliska działaniom w zakresie czynnej ochrony przyrody.

Uczniowie corocznie stwierdzają, że dzięki lekcjom w terenie łatwiej przyswajają wiedzę, nabywają doświadczenia i chętniej rozwiązują problemowe zadania. Takie zajęcia są ciekawe, poszerzają i utrwalają wiedzę, a nauka przyswajana w tak interesujący sposób z pewnością „nie idzie w las”.

Anna Jelenkowska

Katarzyna Świderska